Home / ติดต่อพัสดุ

ติดต่อพัสดุ

ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 อาคารบริหาร  ตำบลไทยบุรี
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160

โทรศัพท์
0-7567-3732 (งานธุรการ)
0-7567-3733 (นางอารี บริพันธ์..หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ)
0-7567-3736 (นางภัทรพร เพชรวรพันธ์..หัวหน้างานจัดหา)
0-7567-3779 (นางสาววรรณา มัคราช..หัวหน้างานคลัง)

โทรสาร
0-7567-3734


Website : https://dps.wu.ac.th

Facebook Comments