Home / บุคลากรส่วนพัสดุ

บุคลากรส่วนพัสดุ

หัวหน้าส่วนพัสดุ
นายพิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร
โทร 0-7567-3738

งานบริหารทั่วไปและธุรการ จำนวน 5 คน 

นางอารี บริพันธ์    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างาน) โทร 0-7567-3737
ภารกิจหลัก
1. ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติด้านพัสดุ
2. งานวิชาการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. งานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ/แบบพัสดุ /Spec.ครุภัณฑ์ประจำตำแหน่ง
4. ฐานข้อมูลราคาพัสดุ / รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ตาม/นอกบัญชีราคามาตรฐาน
5. งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานพัสดุ
6. งานพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสาววลีรัตน์ กองสวัสดิ์    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   โทร 0-7567-3737
ภารกิจหลัก
1. ระบบงบประมาณและการวางแผนการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวร/งานงบประมาณ
2. งานแผนจัดหาพัสดุประจำปี/แผนปฏิบัติการ/แผนฯระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3. งานควบคุม ติดตาม รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
4. งานประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัสดุ
5. งานวิชาการ/คุณภาพ QA/งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
6. งานพัฒนาระบบ งานโครงการ/ งานเว็บไซต์ส่วนพัสดุ

 

นางสาวสุพัตรา  มีแสง
พนักงานธุรการ  โทรศัพท์  0-7567-3736
ภารกิจหลัก
1. งานทะเบียนหลักประกันสัญญาและส่งคืนหลักประกันสัญญา
2. งานออกแบบควบคุมการปฏิบัติงาน งานทั่วไป
3. งานบันทึกผล/ติดตาม การปฏิบัติงาน งานทั่วไป
4. บันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง (ITA)

 

นางสาวรัตนาพร  ทศพล
พนักงานธุรการ  โทรศัพท์  0-7567-3732
ภารกิจหลัก
1. งานรับ-ส่งเอกสารผ่านระบบ e-Office
2. งานเบิกวัสดุสำนักงาน ผ่านระบบ e-Inventory
3. งานไปรษณีย์
4. ระบบจัดเก็บเอกสาร
5. งานจัดส่งเอกสารส่วนการเงินและบัญชี

 

นางสาวสุจิตรา ไพนุพงศ์
พนักงานธุรการ  โทรศัพท์  0-7567-3732
ภารกิจหลัก
1. งานรับ-ส่งเอกสารผ่านระบบ e-Office
2. งานวิเคราะห์เอกสารรับเข้าและแจกจ่ายงาน
3. งานเสนอแฟ้มผู้บริหาร
4. งานจัดทำทะเบียนคุมสัญญา
5. งานประสานข้อมูลการลาและการลงเวลาปฏิบัติงาน

 

งานจัดหา จำนวน  9 คน

นางภัทรพร เพชรวรพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างาน)  โทรศัพท์  0-7567-3736
ภารกิจหลัก
1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์
2. งานจัดจ้างปรับปรุง/ก่อสร้าง
3. งานตรวจรับพัสดุ
4. งานพัฒนาระบบงานจัดหา

 


นางสาวอาจินต์ วรินทรเวช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โทรศัพท์  0-7567-3733
ภารกิจหลัก
1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
2. งานจัดจ้างปรับปรุง/ก่อสร้าง
3. งานตรวจรับพัสดุ

 


นางพวงทิพย์ ทองคง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โทรศัพท์  0-7567-3736
ภารกิจหลัก
1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์
2. งานจ้างเหมาบริการ
3. งานตรวจรับพัสดุ

 


นางถวิล ศรีอินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   โทรศัพท์  0-7567-3792
ภารกิจหลัก
1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์
2. งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
งานตรวจรับพัสดุ

 


นายณรงค์ ปิยะกาญจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โทรศัพท์  0-7567-3781
ภารกิจหลัก
1. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานจัดซื้อหนังสือ ตำรา วารสาร
3. งานตรวจรับพัสดุ

 


นางสุภาวดี โชติอัคคี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โทรศัพท์  0-7567-3733
ภารกิจหลัก
1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์
2. งานจัดจ้างปรับปรุง/ก่อสร้าง งานจ้างเหมาบริการ
3. งานตรวจรับพัสดุ

 


นางสาวศิราณีย์ กาฬจันโท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โทรศัพท์  0-7567-3794
ภารกิจหลัก
1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์
2. งานดูแลระบบการถ่ายเอกสาร
3. งานจ้างเหมาบริการ
4. งานตรวจรับพัสดุ

 


นางปราณี จันทร์เอียด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โทรศัพท์  0-7567-3778
ภารกิจหลัก
1. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อเร่งด่วน
3. งานตรวจรับพัสดุ

 


นางวิมลรัศมิ์ สายพรหม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โทรศัพท์  0-7567-3775
ภารกิจหลัก
1. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานจัดจ้างปรับปรุง
3. งานตรวจรับพัสดุ

 

 

งานคลังพัสดุ จำนวน  5 คน

นางสาววรรณา มัคราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างาน) โทรศัพท์  0-7567-3779
ภารกิจหลัก
1. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซมพัสดุ
2. งานติดตามการรายงานสภาพ
3. งานจำหน่ายพัสดุ
4. งานพัฒนาระบบงานคลัง


นางสายทิพย์ คงทน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โทรศัพท์  0-7567-3780
ภารกิจหลัก
1. งานทะเบียนทรัพย์สิน/ตรวจสอบสัญญาก่อนสิ้นสุดระยะรับประกัน
2. งานกำหนดรหัสชนิดพัสดุ
3. งานรหัสบาร์โค้ด
4. งานตรวจสอบพัสดุประจำปี

 

นางวิภาพร พลหาญ
พนักงานธุรการ  โทรศัพท์  0-7567-3780
ภารกิจหลัก
1. งานทะเบียนประวัติทรัพย์สิน
2. งานตรวจสอบระยะรับประกัน
3. งานข้อมูลการเบิกวัสดุ
4. งานจัดทำใบขอซื้อ/จ้าง งานซ่อมบำรุง
5. งานตรวจสอบพัสดุประจำปี

 

 

นายดลพร  วรรณะ
พนักงานธุรการ  โทรศัพท์  0-7567-3781
ภารกิจหลัก
1. งานทะเบียนสัญญา
2. งานติดรหัสบาร์โค้ด
3. งานตรวจสอบพัสดุประจำปี

 

 

 

 

Facebook Comments