Home / หนังสือเวียนภายใน / หนังสือเวียน ระบบให้บริการส่วนพัสดุ ว2464

หนังสือเวียน ระบบให้บริการส่วนพัสดุ ว2464

หนังสือเวียน ระบบให้บริการส่วนพัสดุ
– ตามหนังสือที่ ศธ 57 04 06 01/2464  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560   File ว2464

Facebook Comments

Check Also

หนังสือเวียน การลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ว3038

การลงทะเบียนเป็ …

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานจัดซื้อ/จ้างและการควบคุมงาน พ.ศ.2561

ประกาศมหาวิทยาล …

หนังสือเวียน ปรับปรุงแบบบันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล/แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน ว2116

หนังสือเวียน ปร …

หนังสือเวียน หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ว2189

หนังสือเวียน  ป …

หนังสือเวียน แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ว2117

หนังสือเวียน แจ …