Home / งานคลังพัสดุ / หนังสือเวียน แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปี

หนังสือเวียน แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปี

หนังสือเวียน ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปี
– ตามหนังสือที่ ศธ 57 04 06 01/ว1893  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560  File
 ว1893

Facebook Comments

Check Also

QR Code โปรแกรมการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ DpsAsset

QR Code โปรแกรม …

วิธีติดตั้งระบบตรวจนับพัสดุ หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรม Dps.Asset

วิธีติดตั้งระบบ …

แนะนำการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ “DpsAsset” 

งานคลัง ส่วนพัส …

คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจนับพัสดุ DpsAsset

คู่มือการใช้งาน …

แผนการตรวจสอบพัสดุประจำปี

แผนการตรวจสอบพั …