Home / งานคลังพัสดุ / หนังสือเวียน แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปี

หนังสือเวียน แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปี

หนังสือเวียน ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปี
– ตามหนังสือที่ ศธ 57 04 06 01/ว1893  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560  File
 ว1893

Facebook Comments

Check Also

แผนที่คลังพัสดุ

 แผนที่คลั …

แนวปฏิบัติการเบิกวัสดุออนไลน์ (e-Inventory)

 แนวปฏิบัต …