Home / หนังสือเวียนภายนอก/มติครม. / หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา 0405.2/ว208

หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา 0405.2/ว208

หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสอบราคา ตามหนังสือเวียน กค(กวจ) 0405.2/ว208    ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

FILE : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสาร

Facebook Comments

Check Also

หนังสือเวียน ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 0405.2/ว110

หนังสือเวียน ซ้ …

หนังสือเวียน การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 0405.2/ว111

ซ้อมความเข้าใจก …

หนังสือเวียน แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 0405.2/ว119

แนวทางการปฏิบัต …

หนังสือเวียน การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน 0405.2/ว496

หนังสือเวียน กา …

หนังสือเวียน การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 0405.2/ว5

หนังสือเวียน กา …