Home / งานบริหารทั่วไปและธุรการ/หนังสือเวียน / หนังสือเวียน แบบควบคุมความถูกต้องใบขอซื้อ/จ้าง ปรับปรุงใหม่ ว2008

หนังสือเวียน แบบควบคุมความถูกต้องใบขอซื้อ/จ้าง ปรับปรุงใหม่ ว2008

หนังสือเวียน แบบควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ/จ้าง ปรับปรุงใหม่และแบบเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือเวียนที่ ว.2008  ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

LINK  แบบควบคุมปรับปรุงใหม่ หนังสือเวียนที่ ว2008

Facebook Comments

Check Also

หนังสือเวียน ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 0405.2/ว123

ซ้อมความเข้าใจก …

หนังสือเวียน ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมายงานก่อสร้าง 0405.2/ว112

ซ้อมความเข้าใจน …

หนังสือเวียน ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 0405.2/ว110

หนังสือเวียน ซ้ …

หนังสือเวียน การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 0405.2/ว111

ซ้อมความเข้าใจก …

หนังสือเวียน แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 0405.2/ว119

แนวทางการปฏิบัต …