Home / หนังสือเวียน ว2008 / แบบควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อขอจ้าง (PR) ปรับปรุงใหม่และแบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ว2008

แบบควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อขอจ้าง (PR) ปรับปรุงใหม่และแบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ว2008

หนังสือเวียน แบบควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ/จ้าง ปรับปรุงใหม่และแบบเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือเวียนที่ ว.2008  ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

LINK  แบบควบคุมปรับปรุงใหม่ หนังสือเวียนที่ ว2008

Facebook Comments