Home / หนังสือเวียนภายใน / หนังสือเวียน ปรับปรุงแบบบันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล/แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน ว2116

หนังสือเวียน ปรับปรุงแบบบันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล/แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน ว2116

หนังสือเวียน ปรับปรุงแบบบันทึกข้อความ ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลหรือแบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ตามหนังสือที่ ศธ 57 04 06 01/ว2116  ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

LINK …หนังสือเวียน ปรับปรุงแบบที่ ศธ 57040601/ ว2116

 

Facebook Comments

Check Also

หนังสือเวียน การลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ว3038

การลงทะเบียนเป็ …

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานจัดซื้อ/จ้างและการควบคุมงาน พ.ศ.2561

ประกาศมหาวิทยาล …

หนังสือเวียน ระบบให้บริการส่วนพัสดุ ว2464

หนังสือเวียน ระ …

หนังสือเวียน หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ว2189

หนังสือเวียน  ป …

หนังสือเวียน แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ว2117

หนังสือเวียน แจ …