Home / งานจัดหา / จำนวนวันปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

จำนวนวันปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

จำนวนวันปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือปฏิบัติงานพัสดุ   ถึงขั้นตอนได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ผู้มีอำนาจอนุมัติและขั้นตอนแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างลงนามสัญญา

 1. วิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน 100,000 บาท)
  – ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  18  วัน
  – ผู้มีอำนาจลงนาม  21 วัน
  – ผู้ขายผู้รับจ้างลงนาม 21 วัน
 2. วิธีเฉพาะเจาะจง ( 100,001 บาท – 500,000 บาท)
  – ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  19  วัน
  – ผู้มีอำนาจลงนาม  22 วัน
  – ผู้ขายผู้รับจ้างลงนาม  24 วัน
 3. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)  500,001 บาทและมีรายการกำหนดใน e-Catalog
  – ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  22  วัน
  – ผู้มีอำนาจลงนาม 25 วัน
  – ผู้ขายผู้รับจ้างลงนาม 36 วัน
 4. วิธีคัดเลือก
  – ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  24  วัน
  – ผู้มีอำนาจลงนาม 27  วัน
  – ผู้ขายผู้รับจ้างลงนาม 38 วัน
 5. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 500,001  บาท –  2,000,000 บาท)
  – ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  24  วัน
  – ผู้มีอำนาจลงนาม  27 วัน
  – ผู้ขายผู้รับจ้างลงนาม 38 วัน
 6. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2,000,001  บาท)
  1.  2,000,001 บาท – 5,000,000 บาท     33 วัน/36 วัน /47 วัน
  2.  5,000,001 บาท – 10,000,000 บาท    40 วัน/43 วัน/61 วัน
  3.  10,000,001 บาท – 50,000,000 บาท   42 วัน/45 วัน/63 วัน
  4.  วงเงินเกิน 50,000,001 ขึ้นไป    54 วัน/57 วัน/73 วัน

 

Facebook Comments

Check Also

ส่งมอบครอบครัวช้าง

ร้าน ช.การช้าง …

บริษัท โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งมอบรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บริษัท โกลบอล ค …

หจก.โปรแล็มแพ็กบริจาคอุปกรณ์ดูแลสิ่งแวดล้อม รวมมูลค่า 183,500.00 บาท

มหาวิทยาลัยวลัย …

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติกา …

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงก …