Home / กิจกรรมพัสดุ / อบรมการควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ

อบรมการควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ

ส่วนพัสดุจัดอบรมการควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม  โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค 14 เป็นวิทยากร

 

Facebook Comments

Check Also

กิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน “งานปลูกรัก ใส่ใจ อุ่นไอดิน”

เมื่อวันที่ 4 ธ …

กิจกรรม Big cleaning day

วันที่ 21   พฤศ …

ส่วนพัสดุประชุมร่วมกับ 7 หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

เมื่อวันที่ 8 พ …

หัวหน้าส่วนพัสดุและทีมงาน เป็นวิทยากรให้ข้อมูลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง พ.7

เมื่อวันพุธที่ …

แนะนำการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ “DpsAsset” 

งานคลัง ส่วนพัส …