Home / หนังสือเวียนภายใน / หนังสือเวียน การลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ว3038

หนังสือเวียน การลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ว3038

การลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ  ตามหนังสือที่ ศธ 5704 0601/ว3038  ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561
หากหน่วยงานประสงค์ยื่นเสนอราคาเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ  ติดต่อขอรหัสได้ที่ส่วนพัสดุ คุณภัทรพร เพชรวรพันธ์ โทร 3736
———————–
หนังสือเวียน ตาม LINK..ว3038

Facebook Comments

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานจัดซื้อ/จ้างและการควบคุมงาน พ.ศ.2561

ประกาศมหาวิทยาล …

หนังสือเวียน ปรับปรุงแบบบันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล/แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน ว2116

หนังสือเวียน ปร …

หนังสือเวียน ระบบให้บริการส่วนพัสดุ ว2464

หนังสือเวียน ระ …

หนังสือเวียน หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ว2189

หนังสือเวียน  ป …

หนังสือเวียน แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ว2117

หนังสือเวียน แจ …