Home / แผน-ผลจัดซื้อจัดจ้าง / ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561)

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561)

การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562    ส่วนพัสดุได้เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างโดยตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้   ณ เดือนตุลาคม 2561 มีผลการดำเนินงานก่อหนี้ผูกพันตามไฟล์เอกสารที่แนบ
————————————————–
รายละเอียดตาม File : ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2561

Facebook Comments

Check Also

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนพฤศจิกายน 2561)

การดำเนินงานจัด …

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมประจำปี 2561 และแนวทางการพัฒนาประจำปี 2562

ส่วนพัสดุได้สรุ …

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนจัดซื้อจัดจ้ …

ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (กันยายน)

ผลการจัดหาพัสดุ …

ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (สิงหาคม)

ผลการจัดหาพัสดุ …