Home / หนังสือเวียนภายนอก/มติครม. / หนังสือเวียน การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว553

หนังสือเวียน การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว553

หนังสือเวียนจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  เรื่อง  การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ตามหนังสือที่ กค(กวจ) 0405.2/ว553
——————————————
รายละเอียดตามไฟล์แนบ หนังสือเวียน ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว553

Facebook Comments

Check Also

หนังสือเวียน แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ กรณีการนำผลการจัดซื้อ/จ้าง ที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่

คณะกรรมการวินิจ …

หนังสือเวียน ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ที่ กค(กวจ)0405.2/ว546

หนังสือเวียนคณะ …

ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤกธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่องกำหนดฉลากและเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ ที่ สธ 1003.5/ว 4035

ประกาศคณะกรรมกา …

หนังสือเวียน จากศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เรื่องการยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ ที่ปช 0035/3 0002 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

หนังสือเวียน จา …

หนังสือเวียน เรื่องการยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ปช 0035/ว 0001

หนังสือเวียนจาก …