Home / Suphattra Meesaeng

Suphattra Meesaeng

ส่วนพัสดุจัดอบรมการกำหนด TOR ราคากลาง

โครงการอบรม “การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างให้เป็นไปตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”   ส่วนพัสดุได้จัดขึ้นเพื่อ ให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบหรือมีโอกาสรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและหรือกำหนดราคากลางได้รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ได้อย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานด้วยความเหมาะสม รอบคอบ ถูกต้องตรงตามที่กฎหมายกำหนด  โดยจัดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.   ณ.ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบหรือมีโอกาสรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และหรือกำหนดราคากลาง ได้รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ได้อย่างชัดเจน 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และราคากลาง 3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้สอบถามข้อสงสัย กับวิทยากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยตรง วิทยากรบรรยาย โดยนายณัฐชนน    ศิริพงษ์สุรภา   ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการส่วนให้คำปรึกษาและนิติกรรมสัญญาสำนักบริหารคดีและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)   เป็นที่ปรึกษาด้านการพัสดุหน่วยงานภาครัฐและวิทยากรบรรยายกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เข้าอบรมมีจำนวน 163  คน   43 …

Read More »

เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา โครงการอบรมการกำหนด TOR ราคากลาง

วิทยากร :  นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ตำแหน่ง/การทำงาน : –  รักษาการผู้อำนวยการส่วนให้คำปรึกษา และนิติกรรมสัญญา สำนักบริหารคดีและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) –  ที่ปรึกษาด้านการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ –  วิทยากรบรรยายกฏหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เอกสารประกอบการบรรยาย  ประกอบด้วย 1. PowerPoint    2. ตัวอย่างการเขียนขอบเขตของงาน เอกสารประกอบการบรรยาย 1. PowerPoint  ในรูปแบบไฟล์… เนื้อหาบรรยาย การจัดทำขอบเขตของงาน        

Read More »

โครงการอบรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)ฯ การจัดทำราคากลาง

การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง ซึ่งต้องมีคณะกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำ นั้น   เพื่อการรับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง  ส่วนพัสดุได้จัดทำโครงการฝึกอบรมขึ้น รายละเอียดตามเอกสารโครงการ..โครงการอบรมการกำหนด TOR ราคากลาง

Read More »

กิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน “งานปลูกรัก ใส่ใจ อุ่นไอดิน”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561   ส่วนพัสดุร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  “งานปลูกรัก ใส่ใจ อุ่นไอดิน”  เนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561  

Read More »

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนพฤศจิกายน 2561)

การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562    ส่วนพัสดุได้เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างโดยตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 มีผลการดำเนินงานก่อหนี้ผูกพันตามไฟล์เอกสารที่แนบ ————————————————– รายละเอียดตาม File : ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2561

Read More »

กิจกรรม Big cleaning day

วันที่ 21   พฤศจิกายน 2561  ส่วนพัสดุเข้าร่วมกิจกรรม Big cleaning day   ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

Read More »

จำนวนวันปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

จำนวนวันปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือปฏิบัติงานพัสดุ   ถึงขั้นตอนได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ปรับลดจำนวนวันลงเพื่อประสิทธิภาพ เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2562 จำนวนวันปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือปฏิบัติงานพัสดุ   เปรียบเทียบตั้งแต่ขั้นตอนได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  – ผู้มีอำนาจอนุมัติและขั้นตอนแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างลงนามสัญญา  

Read More »

ส่วนพัสดุประชุมร่วมกับ 7 หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  ส่วนพัสดุประชุมร่วมกับ 7 หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท เรื่องการจัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและมีแนวปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

Read More »

หัวหน้าส่วนพัสดุและทีมงาน เป็นวิทยากรให้ข้อมูลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง พ.7

เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 – 14.30  หัวหน้าส่วนพัสดุและทีมงาน เป็นวิทยากรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน แก่สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  เพื่อการรับทราบข้อมูลและเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง

Read More »

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561)

การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562    ส่วนพัสดุได้เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างโดยตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้   ณ เดือนตุลาคม 2561 มีผลการดำเนินงานก่อหนี้ผูกพันตามไฟล์เอกสารที่แนบ ————————————————– รายละเอียดตาม File : ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2561

Read More »