waleerat kongsawat

ส่วนพัสดุจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการคลังวัสดุทั่วไป

เพื่อให้มีระบบการจัดการคลังวัสดุที่ดี ส่วนพัสดุจัด …

Read More »

เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2564

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์/งานปรับปรุง …

Read More »

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี (เดือนกรกฏาคม 2563)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และงานปรับปรุงก่อสร้าง …

Read More »

ซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ

ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างของห …

Read More »

กิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเทิดพระเกียรติ

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563  ส่วนพัสดุร่วมกิจกรรมจิตอาส …

Read More »

ส่วนพัสดุร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

พนักงานส่วนพัสดุ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเจ้าห …

Read More »

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการคลังวัสดุทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ กิจกร …

Read More »

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการระบบสำนักงานดิจิทัล

สัมมนาซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการระบบสำ …

Read More »