Home / waleerat kongsawat

waleerat kongsawat

โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

หนังสือเวียนเรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ หนังสือที่ กค 0419.3/ว498  ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ———————————————————— FILE: หนังสือเวียนที่ กค0419.3/ว498

Read More »

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือเวียนเรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ กค(กวจ)0405.3/ว476  ลงวันที่ 30 กันยายน 2562  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ ———————————————————————– FILE: หนังสือเวียนที่ กค(กวจ)0405.3/ว476

Read More »

การใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง

หนังสือเวียนเรื่อง การใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กรท)0433.2/ว471  ลงวันที่ 27 กันยายน 2562  คณะกรรมการราคากลาง ———————————————————————– FILE: หนังสือเวียนที่ กค(กรท)0433.2/ว471

Read More »

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

หนังสือเวียนเรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ที่ นร.0702/ว137  ลงวันที่ 26 กันยายน 2562  สำนักงบประมาณ ———————————————————————– FILE: หนังสือเวียนที่ นร.0702/ว137

Read More »

แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ

หนังสือเวียนเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ที่ กค (กวจ)0405.2/ว457  ลงวันที่ 19 กันยายน 2562  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อฯ ———————————————————————– FILE: หนังสือเวียนที่ กค(กวจ) 0405.2/ว457

Read More »

ปรับปรุงการให้บริการชำระเงินค่าเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือเวียนเรื่อง  ปรับปรุงการให้บริการชำระเงินค่าเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ กค 0433.4/ว456  ลงวันที่ 19 กันยายน 2562  กรมบัญชีกลาง ———————————————————————– FILE: หนังสือเวียนที่ กค 0433.4/ว456

Read More »

แนวปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณียื่นใบแจ้งปริมาณงาน ราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

หนังสือเวียนเรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณียื่นใบแจ้งปริมาณงาน ราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว452  ลงวันที่ 17 กันยายน 2562  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อฯ กรมบัญชีกลาง ——————————————————- File : หนังสือเวียนที่ กค(กวจ)0405.2/ว452

Read More »

การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ว447

หนังสือเวียนเรื่อง  การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ที่ กค 0433.3/ว447 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562  กรมบัญชีกลาง ——————————————————- File: หนังสือเวียน ที่กค 0433.3/ว447

Read More »

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบสิ้นปีงบประมาณ)

ด้วยส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้กับทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ยกเว้นหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจในวงเงิน 100,000 บาท ปีงบประมาณ 2562  ส่วนพัสดุมีผลการดำเนินงาน ดังไฟล์เอกสารแนบ :  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

Read More »