Home / waleerat kongsawat

waleerat kongsawat

คณะผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการและหัวหน้าทุกหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 57 คน ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องราชาวดี อาคารวิชาการ 7 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Read More »

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ตัวแทนส่วนพัสดุร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ภายใต้แนวคิด : Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

Read More »

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนพฤศจิกายน 2562)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนพฤศจิกายน 2562) รายละเอียดตามไฟล์แนบ.. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 30 พฤศจิกายน 2562

Read More »

หนังสือเวียนเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ 

หนังสือเวียนเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว520  ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ———————————————————— FILE: หนังสือเวียนที่ กค(กวจ) 0405.4/ว520

Read More »

หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงานฯ

หนังสือเวียนเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว521  ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ———————————————————— FILE:  หนังสือเวียนที่ กค(กวจ) 0405.2/ว521 

Read More »

โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

หนังสือเวียนเรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ หนังสือที่ กค 0419.3/ว498  ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ———————————————————— FILE: หนังสือเวียนที่ กค0419.3/ว498

Read More »

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือเวียนเรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ กค(กวจ)0405.3/ว476  ลงวันที่ 30 กันยายน 2562  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ ———————————————————————– FILE: หนังสือเวียนที่ กค(กวจ)0405.3/ว476

Read More »

การใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง

หนังสือเวียนเรื่อง การใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กรท)0433.2/ว471  ลงวันที่ 27 กันยายน 2562  คณะกรรมการราคากลาง ———————————————————————– FILE: หนังสือเวียนที่ กค(กรท)0433.2/ว471

Read More »

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

หนังสือเวียนเรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ที่ นร.0702/ว137  ลงวันที่ 26 กันยายน 2562  สำนักงบประมาณ ———————————————————————– FILE: หนังสือเวียนที่ นร.0702/ว137

Read More »