Home / waleerat kongsawat (page 11)

waleerat kongsawat

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่

หนังสือเวียน ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว1  ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ —————————————- ตามเอกสารแนบ    หนังสือเวียนที่ กค (กวจ) 0405.2/ว1

Read More »

หนังสือเวียน ขออนุมัติหลักการกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายฯ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หนังสือเวียน ที่ นร 0505/ว 30 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 เรื่อง : ขออนุมัติหลักการกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ——————————————————————- ตามเอกสารแนบ  หนังสือเวียนที่ นร 0505/ว 30

Read More »

หนังสือเวียน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไปฯ

หนังสือเวียน เรื่อง : ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือ : ที่ กค. 0419.4/ว 012  ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 ———————————————- รายละเอียดตามไฟล์แนบ  หนังสือเวียนที่ กค 0419.4/ว 012

Read More »

ตรวจ 5ส ภายในหน่วยงาน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนพัสดุตรวจ 5ส ภายในหน่วยงาน และเตรียมความพร้อมสำหรับรับการตรวจจากคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »

ต้อนรับ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ต้อนรับ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณเนื่องในโอกาสศึกษาดูงาน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนมกราคม 2562)

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562 ————————————————————- รายละเอียดตามไฟล์แนบ  File..ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม

Read More »

หนังสือเวียน แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ กรณีการนำผลการจัดซื้อ/จ้าง ที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่

คณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง มีหนังสือเวียนเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ กรณีการนำผลการจัดซื้อ/จ้าง ที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ตามหนังสือที่ กค(กวจ) 0405.2/ว1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ————————————————— File..หนังสือเวียน กค (กวจ) 0405.2/ว1

Read More »

หนังสือเวียน การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว553

หนังสือเวียนจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  เรื่อง  การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ตามหนังสือที่ กค(กวจ) 0405.2/ว553 —————————————— รายละเอียดตามไฟล์แนบ หนังสือเวียน ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว553

Read More »

หนังสือเวียน ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ที่ กค(กวจ)0405.2/ว546

หนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มีหนังสือเวียนเรื่อง  ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอนฯ   ตามหนังสือที่ กค(กวจ)0405.2/ว546 —————————————- ไฟล์ตามเอกสารแนบ   หนังสือเวียน ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว546

Read More »