Home / waleerat kongsawat (page 12)

waleerat kongsawat

หนังสือเวียน การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว553

หนังสือเวียนจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  เรื่อง  การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ตามหนังสือที่ กค(กวจ) 0405.2/ว553 —————————————— รายละเอียดตามไฟล์แนบ หนังสือเวียน ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว553

Read More »

หนังสือเวียน ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ที่ กค(กวจ)0405.2/ว546

หนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มีหนังสือเวียนเรื่อง  ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอนฯ   ตามหนังสือที่ กค(กวจ)0405.2/ว546 —————————————- ไฟล์ตามเอกสารแนบ   หนังสือเวียน ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว546

Read More »

ติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (The Procurement Process Recording System)

เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   หัวหน้าส่วนพัสดุได้พัฒนาโปรแกรมระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (The Procurement Process Recording System) ขึ้น เพื่อหน่วยงานสามารถติดตามความก้าวหน้า ของใบขอซื้อ/จ้าง ที่หน่วยงานส่งมายังส่วนพัสดุ  จากระบบสามารถทราบกระบวนการปฏิบัติงานและระยะเวลาได้ทุกขั้นตอน  เริ่มใช้งานระบบวันที่ 14 มกราคม 2562   การเข้าระบบ 1.หน้าเว็บไซต์ส่วนพัสดุ…ระบบสารสนเทศ/โปรแกรมส่วนพัสดุ         2. เลือกระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 3. เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผ่านเดียวกับ e-mail มหาวิทยาลัย

Read More »

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนธันวาคม 2561)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ไตรมาสที่ 1  ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 มีผลการดำเนินงานดังนี้ —————————— รายละเอียดตามไฟล์แนบ ….ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2561

Read More »

ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤกธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่องกำหนดฉลากและเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ ที่ สธ 1003.5/ว 4035

ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤกธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่องกำหนดฉลากและเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ ที่ สธ 1003.5/ว 4035 ————————————————- รายละเอียดตามไฟล์แนบ สธ 1003.5/ว4035

Read More »

หนังสือเวียน จากศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เรื่องการยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ ที่ปช 0035/3 0002 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

หนังสือเวียน จากศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เรื่อง การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ ที่ปช 0035/3 0002 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ————————————- รายละเอียดตามไฟล์แนบ ปช 0035/ว0002

Read More »

หนังสือเวียน เรื่องการยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ปช 0035/ว 0001

หนังสือเวียนจากศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ปช 0035/ว 0001  ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 —————————————— รายละเอียดตามไฟล์แนบ สธ 1003.5/ว0001

Read More »