Home / waleerat kongsawat (page 2)

waleerat kongsawat

แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 ดังไฟล์แนบ แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2563

Read More »

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กันยายน 2562)

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน  2562 ———————————————— ตามไฟล์แนบ : ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562

Read More »

คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจนับพัสดุ 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจนับพัสดุ  — รายละเอียดตาม LINK :คู่มือการใช้งานระบบตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดอันดับเว็บไซต์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว” 

24 กันยายน 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดอันดับเว็บไซต์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ติดอันดับ 1 ใน 5 ภายในอนาคต  

Read More »

หนังสือเวียน แนวทางการกำหนดผู้ดูแลพัสดุที่ให้บริการพัสดุส่วนกลาง

เพื่อให้การควบคุมพัสดุประจำหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 212  ส่วนพัสดุจึงขอแจ้งแนวทางการกำหนดผู้ดูแลพัสดุที่ให้บริการพัสดุส่วนกลาง ตามหนังสือเวียนที่แนบ ———————————————- File หนังสือเวียน: แนวทางการกำหนดผู้ดูแลพัสดุให้บริการพัสดุส่วนกลาง

Read More »

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ /ว371

หนังสือเวียนจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรมบัญชีกลาง  เลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว371  ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ ———————————————————- ตามไฟล์แนบ…หนังสือเวียนที่ กค(กวจ) 0405.2/ว371

Read More »

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนสิงหาคม)

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2562 ———————————————— ตามไฟล์แนบ : ผลการจัดซื้อจัดจ้างสิงหาคม 2562

Read More »

ขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงาน

ส่วนพัสดุขอความร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงานโดยใช้แบบที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนี้ กรณีที่เป็นพนักงานปัจจุบันให้ตรวจสอบพัสดุที่ครอบครองและส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลพัสดุประจำหน่วยงาน รวบรวมส่งให้ส่วนพัสดุภายในวันที่ 30  กันยายน  2562 กรณีพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงานขอให้แจ้งพนักงานใหม่ตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรด้วยและกรุณาส่งข้อมูลกลับส่วนพัสดุภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับการจัดสรรพัสดุประจำตำแหน่ง หนังสือเวียน…บันทึกข้อความขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่ง (File .word)..แบบตรวจสอบรายการพัสดุประจำตัวพนักงาน (File .pdf)….แบบตรวจสอบรายการพัสดุประจำตัวพนักงาน

Read More »

ส่วนพัสดุได้รับผลการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2562 5 คะแนน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562  คณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้มีการประชุมแจ้งผลการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2562 ————————————– ส่วนพัสดุได้รับผลการตรวจ  5 คะแนน ————————————–  

Read More »