waleerat kongsawat

การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอ …

Read More »

ขอส่งกฎหมายใหม่ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอส่งกฎหมายใหม่ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของสำน …

Read More »

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือเวียนที่ กค(กวจ)0405.4/ว577 ซ้อมความเข้าใจแ …

Read More »

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้ประกอบการงานก …

Read More »

คู่มือการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์เลเซอร์

คู่มือการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์เลเซอ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การกำหนดขอบเขตของงาน ราคากลางพัสดุ ราคากลางงานก่อสร้างและการบริหารโครงการก่อสร้าง”

ด้วยส่วนพัสดุ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบ …

Read More »