Home / waleerat kongsawat (page 3)

waleerat kongsawat

หนังสือเวียนเรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ว386

หนังสือเวียน จากกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0433.5/ว386   ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ………………………………………………………….. รายละเอียดตามไฟล์แนบ..หนังสือเวียนที่ ว386

Read More »

หนังสือเวียนเรื่อง คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงสร้างฯ

หนังสือเวียน จากกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.4/ว357   ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เรื่อง คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงสร้างใกล้เคียงกันตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562 ………………………………………………………….. รายละเอียดตามไฟล์แนบ..หนังสือเวียนที่ ว357

Read More »

หนังสือเวียนเรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบฯข้อ 56 วรรคหนึ่ง ว350

หนังสือเวียน จากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.3/ว350   ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 26 วรรคหนึ่ง ………………………………………………………….. รายละเอียดตามไฟล์แนบ…หนังสือเวียนที่ ว350

Read More »

หนังสือเวียนจากคลังจังหวัด แจ้งหนังสือเวียน 2 ฉบับของกรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งหนังสือจำนวน 2 ฉบับ ดังนี้ 1. หนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลางที่ กค 0402.5/ว351  ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 เรื่อง การขยายเวลาเก็บรักษางบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 2. หนังสือเวียนจากกระทรวงการคลังที่ กค 0402.5/ว76  ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ———————————————————- ตามไฟล์แนบ…หนังสือเวียน นศ.003/ว940 

Read More »

กิจกรรม “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ Green WU”

คณะทำงาน Green Dps. เข้าร่วมกิจกรรมอบรม “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ Green WU”  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

Read More »

แกนนำพัสดุ ศึกษาดูงาน 5ส ประจำปี 2562

แกนนำส่วนพัสดุ ร่วมกับแกนนำจากหน่วยงานต่างๆ ศึกษาดูงาน 5ส ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)  ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2562  

Read More »

ศูนย์การแพทย์ฯม.วลัยลักษณ์ ก่อสร้างคืบหน้า 90% แล้วเสร็จทันปลายปี ’62 นี้

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เผยโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ มีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 90 คาดแล้วเสร็จปลายปี ’62 นี้ ตั้งเป้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ชั้นนำที่ทันสมัยที่สุดของภาคใต้ตอนบน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมระบบสาธารณูปการ มูลค่า 2,128 ล้านบาท ซึ่งบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้างบนพื้นที่ 405 ไร่ ซึ่งประกอบด้วย อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ขนาด 5 ชั้น อาคารโรงพยาบาล (อาคาร B, C และ D) ขนาด 9 ชั้น และกลุ่มอาคารบ้านพักบุคลากร ได้แก่ อาคาร R1 บ้านพักสูง 4 …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” มิติสุขภาพ ฟุตบอลชายหาด ท่าศาลาคัพ THASALA BEACH SOCCER CUP 2019

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการดำเนินโครงการบริการวิชาการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อการสอดรับวิสัยทัศน์เป็นหลักในถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาครัฐ และเอกชน ผ่านโครงการ วลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” (Thasala model : Smart and smile city) มิติด้านสุขภาพ กับการจัดการจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาด ท่าศาลาคัพ THASALA BEACH SOCCER CUP 2019 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ สนามฟุตบอลชายหาดลานปาบึก บ้านในถุ้ง หมู่ 5 ตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบูรณาการความร่วมมือกับ อำเภอท่าศาลา อบต.ท่าศาลา เอกชน …

Read More »

ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ : เส้นทางความคิดและการทำงาน ในบทบาทการเป็นครูและนักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ มีความสนใจสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ นับตั้งแต่ศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ท่านแรกๆที่ร่วมก่อตั้งสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จนถึงปัจจุบันยังคงมีความสนใจและตั้งใจที่จะศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ควบคู่กับการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นสถานที่บ่มเพาะความรู้ทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่ตั้ง ตลอดเวลาที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ยังเป็นนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่า ภาคใต้มีสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า อันเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้จำนวนมาก แต่เหตุใดจึงไม่มีสถาบันการเรียนการสอนสาขาสถาปัตยกรรมในระดับปริญญาตรี (ในสมัยนั้น) เพื่อผลิตบัณฑิตที่ออกแบบอย่างเข้าใจความเฉพาะตัวของภูมิภาคและพัฒนางานวิจัยที่เป็นฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่เป็นหลักของภาคใต้ดังเช่นภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นหลักในการฟื้นฟูและต่อยอดภูมิปัญญาทางสถาปัตยกรรมเหล่านั้นให้ดำรงอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดาย จนใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจึงได้ทราบข่าวโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้ตัดสินใจมาสมัครงานที่นี่ตามความตั้งใจ และยังไม่รู้ว่าตนเองต้องมามีส่วนในการผลักดันโครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี เริ่มแรกได้มาเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี 2548 เพื่อจัดทำโครงการก่อตั้งสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และขับเคลื่อนหลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม ซึ่งทั้งโครงการก่อตั้งและหลักสูตรแรกสำเร็จและเปิดดำเนินการได้ในปี 2549 ด้วยคำแนะนำจากรองศาสตราจารย์สิทธิพร ภิรมย์รื่น ที่ปรึกษาโครงการ และความกรุณาจากอาจารย์ผู้ใหญ่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากหลายสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์อรศิริ ปาณินท์ …

Read More »