waleerat kongsawat

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบสิ้นปีงบประมาณ)

ด้วยส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานกล …

Read More »

ส่วนพัสดุได้รับผลการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2562 5 คะแนน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562  คณะกรรมการ 5ส มหาวิทย …

Read More »

หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ว119

หนังสือเวียน ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119   ลงวันที่ 1 …

Read More »

หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง ที่กค (กวจ) 0405.2/ว118

หนังสือเวียน ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว118  ลงวันที่ 12 …

Read More »

หนังสือเวียน การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ที่กค (กวจ) 0405.2/ว117

หนังสือเวียน ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว117  ลงวันที่ 12 …

Read More »