Home / waleerat kongsawat (page 5)

waleerat kongsawat

คณะผู้บริหาร มวล. เดินทางไปเยี่ยมชมและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Harbin Engineering University และ Heilongjiang Academy of Science

เมื่อวันที่ 17-22 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา ชาญชัยชูจิต รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร. วรทัศร์ ขจิตวิชยานุกูล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รองศาสตราจารย์ ดร. สุรัสวดี กุลบุญก่อเกื้อ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า รองศาสตราจารย์ ดร. พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาทางการแพทย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิรา รัตนรัตน์ รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เดินทางไปเยี่ยมชมและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Harbin Engineering University …

Read More »

ส่วนพัสดุร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2562  ส่วนพัสดุร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีประจำปี2562  

Read More »

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562  ส่วนพัสดุร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Read More »

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เดือนมิถุนายน)

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 เดือนมิถุนายน 2562 ———————————————— ตามไฟล์แนบ : ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ร่วม สกอ. และ UniNet เป็นเจ้าภาพจัด “ WUNCA ครั้งที่ 39” มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วม

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และสำนักงานบริหารเทคโนโลยีการสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ“การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 39 (Workshop on UniNet Network and computer Application : 39th WUNCA) ภายใต้แนวคิด “Smart University” ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆภายในประเทศในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ“Smart University” นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช …

Read More »

หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม

หนังสือเวียนที่ กค กวจ0405.2/ว 254 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม ———————————————————- ตามไฟล์แนบ…หนังสือเวียนที่ กค กวจ0405.2/ว254

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตด้านการพัสดุ อว75040601/ว1493/2562

มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตด้านการพัสดุ ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดังนี้ 1. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 3. มาตรการป้องกันการรับสินบนสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ รายละเอียดตามประกาศ : ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประกาศมาตรการความโปร่งใส ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Read More »

เวียนแจ้งคู่มือระบบบันทึกข้อมูลพัสดุ พ.7 และ พ.7-1 (เพิ่มเติม)

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 57 04 06 01/ว 1104 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 ส่วนพัสดุได้เวียนแจ้งคู่มือระบบบันทึกข้อมูลพัสดุ แบบ พ.7 และ แบบ พ.7-1 ไปแล้วนั้น เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการใช้งานระบบมากขึ้น ส่วนพัสดุได้เพิ่มเมนูรายการในระบบอีก 3 เมนู พร้อมนี้ได้จัดทำคู่มือการใช้งานสำหรับเมนูเพิ่มเติมแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ file : คู่มือบันทึก พ.7 และ พ.7-1 เพิ่มเติม 3 เมนู

Read More »

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation ในการงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9th Shelf Life International Meeting (SLIM 2019)

ดร.สุเมธี ส่งเสมอ และนางสาวปรางทิพย์ ปฤชานนท์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และนักวิจัยในสังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย ได้นำเสนอผลงานแบบ Oral presentation ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9th Shelf Life International Meeting (SLIM 2019) ในวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 ณ เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารและเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร ที่จัดขึ้นโดย The Italian Scientific Group of Food Packaging (GSICA), Department of Agricultural Science of the University of Naples และ The Institute of Polymers, Composites and …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ลงนามความร่วมมือภาคเอกชน นำการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายสันติ ทวีรักษากุล กรรมการบริษัท เวทส์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่าง บริษัท เวทส์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยไปสู่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ในฐานะประธานคณะกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หัวหน้าโครงการวิจัย ” การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานบีบน้ำมันปาล์ม (POME) ร่วมกับกากตะกอนปาล์ม” ลงนามเป็นพยาน ที่ห้องประชุมโมคลาน …

Read More »