Home / waleerat kongsawat (page 7)

waleerat kongsawat

นักวิจัยคนแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงวารสารในฐานข้อมูล Nature โดยเป็นผู้แต่งเพียงคนเดียว

รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สร้างสถิติเป็นนักวิจัยคนแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงวารสารในฐานข้อมูล Nature Index โดยเป็นผู้แต่งเพียงคนเดียว บทความเรื่อง Deformed Starobinsky model in gravity’s rainbow ของ รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ได้เผยแพร่ในวารสาร European Physical Journal C ซึ่งเป็น 1 ใน 82 วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลของ Nature อนึ่ง ในปี 2018 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 10 ของมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่มีบทความตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลของ Nature (Nature Index) อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://link.springer.com/content/pdf/10.1140/epjc/s10052-019-7031-x.pdf

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองภายใต้โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 14-29 มิถุนายน 2562 โดยในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรม “อธิการบดีพบผู้ปกครอง” ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดบมีผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกว่า 2,000 คน โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้ปกครอง โดยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และคณะผู้บริหารทุกคนขอต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการให้มีมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในภาคใต้ตอนบน จนกระทั่งรัฐบาลได้เห็นความสำคัญและได้มีมติให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2535 ขอเรียนผู้ปกครองทุกท่านว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมื่อเรารับบุตรหลานของท่านมาเรียนแล้ว เราจะดูแลอย่างดี …

Read More »

รหัสอาคาร ห้อง สำหรับโปรแกรมตรวจสอบพัสดุประจำปี

รหัสอาคาร ห้อง สำหรับโปรแกรมตรวจสอบพัสดุประจำปี   File : รหัสอาคาร ห้อง สำหรับการตรวจนับพัสดุ

Read More »

อบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562  อบรมหลักสูตรการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4 โดย..นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์  บุคลากรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อ..การจัดทำคู่มืออย่างมืออาชีพ แสดงรายละเอียดการทำงานของกระบวนงานที่เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน  เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงานเป็นสื่อในการประสานงาน และผู้บริหารงานสามารถติดตามงานได้ทุกขั้นตอน เอกสาร การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน โดยคุณปภาณภณ

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดเคมีโอลิมปิกระดับชาติ

ม.วลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 นี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการนานาชาติในปี 2563 ที่ประเทศตุรกี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 โดยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิ สอวน. เป็นประธานเปิดงาน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แสดงความยินดีแก่นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับตำแหน่ง PRINCIPAL FELLOW

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง PRINCIPAL FELLOW จาก Higher Education Academy ประเทศอังกฤษ คนแรกของประเทศไทย โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหารที่เข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 5/2562 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยินดี ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร https://intranet.wu.ac.th/th/detail/16124

Read More »

ผลงานด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ติด Top 10 ของประเทศไทย

https://intranet.wu.ac.th/th/detail/16071 SCImago ประกาศผลการจัดอันดับผลงานด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยทั่วโลก ผลปรากฏว่า ในปี 2019 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ติดอันดับที่ 6 ของประเทศไทย อันดับที่ 148 ของเอเชีย และ อันดับที่ 429 ของโลก SCImago announced the results of the university’s global innovation rankings in 2019. Walailak University is currently ranked 6th in Thailand, 148th in Asia and 429 in the world. Congratulations! source: https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher%20educ.&country=THA&ranking=Innovation  

Read More »

แจ้งสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อการบริหารงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ก่อนถึงกำหนดสิ้นปีงบประมาณในเดือนกันยายน 2562 ส่วนพัสดุขอแจ้งสิ้นสุดการรับใบขอซื้อ/จ้าง ยกเว้นโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. การส่งใบขอซื้อ/จ้าง (PR)  – วิธีe-bidding (วงเงิน 500,001  บาทขึ้นไป)  ภายในวันศุกร์  ที่ 19 กรกฏาคม 2562 – วิธีเฉพาะเจาะจง(วงเงินไม่เกิน500,000บาท) ภายในวันพุธ ที่ 31 กรกฏาคม 2562 2.รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง – รายงานผลการจัดซื้อ/จ้างของหน่วยงาน (พ.7) ภายในวันศุกร์ ที่ 20กันยายน 2562 ทั้งนี้เพื่อนำงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในกิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานของส่วนพัสดุที่สามารถกันงบประมาณของทุกหน่วยงานไว้จ่ายในไปถัดไป

Read More »

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนพฤษภาคม)

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – เดือนพฤษภาคม 2562 ———————————————— ตามไฟล์แนบ : ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562

Read More »