Home / waleerat kongsawat (page 8)

waleerat kongsawat

หนังสือเวียน ขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งแนวทางการเสนอราคาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ได้ปรับปรุงใหม่

หนังสือเวียน ที่ นศ 0003/ว605  อ้างถึงหนังสือเวียนที่ กค 0433.4/ว.7  ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งแนวทางการเสนอราคาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ได้ปรับปรุงใหม่ ——————————————————————— ตามไฟล์แนบ…หนังสือเวียนที่ กค 0433.4/ว.7 

Read More »

หนังสือเวียน หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

หนังสือเวียน ที่ กค (กวจ) 0405.7/ว224  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง   หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ——————————————————————— ตามไฟล์แนบ…หนังสือเวียน กค(กวจ)0405.7/ว224

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ..Admin เว็บไซต์ส่วนพัสดุเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่เป็นองค์กรต้นแบบที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีจิตสำนึกในการจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล สามารถเข้าชมเว็บไซต์ GreenDPS  ได้ที่ Banner ขวามือของเว็บไซต์ส่วนพัสดุ

Read More »

เตรียมความพร้อม รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2562

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562   ส่วนพัสดุเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   ITA 2562   ทั้งนี้ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานไว้ที่ เมนูหลักของเว็บไซต์เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลด้วย  

Read More »

ส่วนพัสดุสานรับนโยบาย การใช้งานระบบ e-Signature

เพื่อนำไปสู่การเป็น Paperless Office และ Smart Office  and  Smart University – ให้มีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ในการจัดการงานของมหาวิทยาลัย ยกเว้น หนังสือคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดเป็นเอกสารหลักฐานเพียงฉบับเดียวเฉพาะที่ลงนามจริง – ขจัดปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานแบบเดิมๆ ที่ถือการประทับตราบนหนังสือหรือลงลายมือชื่อใน หนังสือเป็นสําคัญ – ลดขั้นตอนการทํางาน ปรับ แปลง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิทัล – ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทันสมัย  บริหารจัดการงานได้รวดเร็ว ถูกระเบียบกฏหมาย  

Read More »

คุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม บรรยาย “การสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “การสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล”   ได้รับเกียรติจากคุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม  ประธานกรรมการบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  บรรยายพิเศษเรื่องการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล และการจัดทำสื่อ Youtube Online  

Read More »

ส่วนพัสดุเข้าร่วมรับฟังแนวทางการใช้ระบบ e-signature ต่อหน่วยงานในกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 พนักงานส่วนพัสดุเข้าร่วมรับฟังแนวทางการใช้ระบบ e-signature ต่อหน่วยงานในกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   เพื่อหาแนวปฏิบัติที่สามารถใช้งานระบบ e-signature ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More »

ส่วนพัสดุเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562   ส่วนพัสดุเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539)  โดยมีหัวข้อสำคัญ ดังนี้ 1.  หลักกฏหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐ กรณี ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2. กฏหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 3. การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562

Read More »

อบรมหลักการและปฏิบัติการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ตัวแทนพนักงานส่วนพัสดุเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หลักการและปฏิบัติการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ (Webometrics)  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนและนำเสนอข่าวที่ถูกต้อง    

Read More »

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนเมษายน)

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – เดือนเมษายน 2562 ———————————————— ตามไฟล์แนบ : ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน

Read More »