Home / หนังสือเวียน ว2541/62

หนังสือเวียน ว2541/62

แบบควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อขอจ้าง (PR) แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ว2541/62

หนังสือเวียน แบบควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ/จ้าง (PR) และแบบเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือเวียนที่ อว75040601/ว2541/62 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 FILE. เอกสารแนบ ว2541

Read More »