หนังสือเวียน ว2541/62

หนังสือเวียน เรื่องการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.4/9442  ลงวั …

Read More »

แบบควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อขอจ้าง (PR) แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ว2541/62

หนังสือเวียน แบบควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ …

Read More »