Home / ประชาสัมพันธ์ข่าวมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ข่าวมหาวิทยาลัย

ศูนย์การแพทย์ฯม.วลัยลักษณ์ ก่อสร้างคืบหน้า 90% แล้วเสร็จทันปลายปี ’62 นี้

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เผยโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ มีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 90 คาดแล้วเสร็จปลายปี ’62 นี้ ตั้งเป้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ชั้นนำที่ทันสมัยที่สุดของภาคใต้ตอนบน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมระบบสาธารณูปการ มูลค่า 2,128 ล้านบาท ซึ่งบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้างบนพื้นที่ 405 ไร่ ซึ่งประกอบด้วย อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ขนาด 5 ชั้น อาคารโรงพยาบาล (อาคาร B, C และ D) ขนาด 9 ชั้น และกลุ่มอาคารบ้านพักบุคลากร ได้แก่ อาคาร R1 บ้านพักสูง 4 …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” มิติสุขภาพ ฟุตบอลชายหาด ท่าศาลาคัพ THASALA BEACH SOCCER CUP 2019

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการดำเนินโครงการบริการวิชาการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อการสอดรับวิสัยทัศน์เป็นหลักในถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาครัฐ และเอกชน ผ่านโครงการ วลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” (Thasala model : Smart and smile city) มิติด้านสุขภาพ กับการจัดการจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาด ท่าศาลาคัพ THASALA BEACH SOCCER CUP 2019 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ สนามฟุตบอลชายหาดลานปาบึก บ้านในถุ้ง หมู่ 5 ตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบูรณาการความร่วมมือกับ อำเภอท่าศาลา อบต.ท่าศาลา เอกชน …

Read More »

ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ : เส้นทางความคิดและการทำงาน ในบทบาทการเป็นครูและนักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ มีความสนใจสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ นับตั้งแต่ศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ท่านแรกๆที่ร่วมก่อตั้งสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จนถึงปัจจุบันยังคงมีความสนใจและตั้งใจที่จะศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ควบคู่กับการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นสถานที่บ่มเพาะความรู้ทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่ตั้ง ตลอดเวลาที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ยังเป็นนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่า ภาคใต้มีสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า อันเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้จำนวนมาก แต่เหตุใดจึงไม่มีสถาบันการเรียนการสอนสาขาสถาปัตยกรรมในระดับปริญญาตรี (ในสมัยนั้น) เพื่อผลิตบัณฑิตที่ออกแบบอย่างเข้าใจความเฉพาะตัวของภูมิภาคและพัฒนางานวิจัยที่เป็นฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่เป็นหลักของภาคใต้ดังเช่นภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นหลักในการฟื้นฟูและต่อยอดภูมิปัญญาทางสถาปัตยกรรมเหล่านั้นให้ดำรงอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดาย จนใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจึงได้ทราบข่าวโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้ตัดสินใจมาสมัครงานที่นี่ตามความตั้งใจ และยังไม่รู้ว่าตนเองต้องมามีส่วนในการผลักดันโครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี เริ่มแรกได้มาเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี 2548 เพื่อจัดทำโครงการก่อตั้งสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และขับเคลื่อนหลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม ซึ่งทั้งโครงการก่อตั้งและหลักสูตรแรกสำเร็จและเปิดดำเนินการได้ในปี 2549 ด้วยคำแนะนำจากรองศาสตราจารย์สิทธิพร ภิรมย์รื่น ที่ปรึกษาโครงการ และความกรุณาจากอาจารย์ผู้ใหญ่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากหลายสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์อรศิริ ปาณินท์ …

Read More »

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงของการเรียนการสอน การทดลองลงสนามสอบ MMI และการทำกิจกรรมของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกเรียนและเตรียมตัวเป็นนักศึกษาแพทย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ วันเวลาในการจัดโครงการ วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 สถานที่จัดโครงการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2. กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ 3. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 (เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ลงนาม MOU โครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ฯ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ลงนามความร่วมมือกับ นายยุทธนา สุธาพร และนายรัฐรุจน์ ปิยะพงศ์ภัทร์ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัทซุปเปอร์สตาร์ คอฟฟี่ จำกัด ในโครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ การจำหน่าย นำเข้าและส่งออกกัญชาผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากกัญชา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และนายมานิตย์ สุธาพร ประธานกรรมการบริษัทซุปเปอร์สตาร์ คอฟฟี่ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านวิชาการทางด้านเภสัชกรรม เกษตรกรรม พาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม …

Read More »

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา เยือน ม.วลัยลักษณ์ พร้อมบรรยายพิเศษ

วันนี้ (25 กรกฏาคม 2562 ) ที่ห้องตุมปัง อาคารบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ Mr. Ma Fengchun แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา ซึ่งเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thailand and China Relations” และกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ สถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา โอกาสนี้ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับพร้อมนำชมสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ระยะแรก โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ อาคารไทยบุรี วิทยาลัยนานาชาติ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศาลจำลอง และสวนวลัยลักษณ์ หน่วยงานผู้ส่งข่าว – ส่วนสื่อสารองค์กร

Read More »

ชาวมวล. พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานได้ทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ อ่านบทถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมร่วมกันลงนามถวายพระพร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันและเวลาทำการ บริเวณชั้น 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้-4 สิงหาคม 2562 หน่วยงานผู้ส่งข่าว – ส่วนสื่อสารองค์กร    

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ เดินทางร่วมการประชุม “สมาพันธ์การศึกษาและการบริการทางการแพทย์แห่งเอเชียใต้ และตะวันออกเฉียงใต้” ร่วมกับประเทศสมาชิกกว่า 15 ประเทศในทวีปเอเชีย พร้อมขยายความร่วมมือ MOU กับ 3 สถาบันการศึกษาและวิจัยชื่อดังในมณฑลยูนาน ประเทศจีน

  ม.วลัยลักษณ์ ร่วมประชุมในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้ง “สมาพันธ์การศึกษาและการบริการทางการแพทย์แห่งเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้” The South and Southeast Asia Medical Education and Service Alliance (SSAMESA) พร้อมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนักศึกษาและพัฒนางานวิจัยทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข และสังคมศาสตร์ กับ 3 สถาบันการศึกษาและการวิจัยชื่อดัง ของมณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ได้เดินทางร่วมประชุมทางวิชาการ ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้ง“สมาพันธ์การศึกษาและการบริการทางการแพทย์แห่งเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้” The South and Southeast Asia Medical Education and Service Alliance (SSAMESA) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ Kunming Medical …

Read More »

หยุดให้บริการผู้ป่วยในและแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นการชั่วคราว

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแจ้งหยุดให้บริการผู้ป่วยในและแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว เนื่องจากอยู่ระหว่างการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการให้บริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในระยะต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

Read More »

กิจกรรม Kick off “Walailak Go Green”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561-2580) ของมหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข และเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก หรือ UI GreenMetric World University Ranking ดังนั้นคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว เห็นควรสร้างกระบวนการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว จัดกิจกรรม Kick off “Walailak Go Green” ขึ้น ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ โถงกลาง อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่าน และพนักงานไม่น้อยกว่า ๖๐ % ของแต่ละหน่วยงาน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ในการนี้ จะมีการประกวดเดินขบวนพาเหรดของหน่วยงานโดยให้เน้นไปที่ความเห็น Green ซึ่งจะมีคณะกรรมการให้คะแนนระหว่างการเดินขบวนและขอเชิญชวนส่งคลิปวีดิโอเข้าร่วมประกวดเพื่อนำเสนอความเป็น …

Read More »