ระบบ SAP

ขั้นตอนการใช้งานระบบ SAP ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการเงินและบัญชี

การตรวจสอบวงเงินที่ใช้ไปของค่ารักษาพยาบาล (ZAPRO01 …

Read More »

แนวปฏิบัติในการกรอกข้อมูลรหัสงบประมาณ เพื่อการรับและเบิกจ่ายเงิน

แนวปฏิบัติการกรอกรหัสงบประมาณ-การเงิน

Read More »