งานบริหารทั่วไปและธุรการ

แบบข้อความมาตรฐานส่วนพัสดุในระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS)

ส่วนพัสดุได้จัดทำแบบข้อความมาตรฐานเพื่อนำเข้าใช้งา …

Read More »