Previous slide
Next slide
banner

แจ้งข่าวชาวพัสดุ

ภาพประกอบเรื่อง
งานจัดหา

คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว41

Post Views: 75 คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนางสาวธันยพร คงเพชร  จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัด

Read More »
BANNER
งานจัดหา

แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งรัดการใช้จ่ายงปม. 2567 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว41

Post Views: 3,840 กรมบัญชีกลางมีหนังสือด่วนที่สุด  ที่ กค(กวจ) 0405.4/ว41  ลงวันที่ 24 มกราคม 2567 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 สาระสำค

Read More »

Read More >>

ช่องทางการติดต่อ