หจก.โปรแล็มแพ็กบริจาคอุปกรณ์ดูแลสิ่งแวดล้อม รวมมูลค่า 183,500.00 บาท

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอขอบพระคุณ ดร.ภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์  หจก.โปรแล็มแพ็ก ที่ได้บริจาคอุปกรณ์ดูแลสิ่งแวดล้อม ได้แก่เครื่องเป่าใบไม้ จำนวน 3 ตัว  เครื่องดูดใบไม้ จำนวน 1 ตัว รวมมูลค่า 183,500.00 บาท

 

 

 

 

 


 

Facebook Comments

Check Also

จำนวนวันปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

จำนวนวันปฏิบัติ …

ส่งมอบครอบครัวช้าง

ร้าน ช.การช้าง …

บริษัท โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งมอบรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บริษัท โกลบอล ค …

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติกา …

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงก …