Home / หนังสือเวียนภายใน / ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานจัดซื้อ/จ้างและการควบคุมงาน พ.ศ.2561

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานจัดซื้อ/จ้างและการควบคุมงาน พ.ศ.2561

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานจัดซื้อ/จ้างและการควบคุมงาน พ.ศ.2561

LINK ประกาศมวล. เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ

Facebook Comments

Check Also

หนังสือเวียน แนวทางการกำหนดผู้ดูแลพัสดุที่ให้บริการพัสดุส่วนกลาง

เพื่อให้การควบคุมพัสดุประจำหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 212  ส่วนพัสดุจึงขอแจ้งแนวทางการกำหนดผู้ดูแลพัสดุที่ให้บริการพัสดุส่วนกลาง ตามหนังสือเวียนที่แนบ ———————————————- File หนังสือเวียน: แนวทางการกำหนดผู้ดูแลพัสดุให้บริการพัสดุส่วนกลาง Facebook Comments

ขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงาน

ส่วนพัสดุขอความร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงานโดยใช้แบบที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนี้ กรณีที่เป็นพนักงานปัจจุบันให้ตรวจสอบพัสดุที่ครอบครองและส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลพัสดุประจำหน่วยงาน รวบรวมส่งให้ส่วนพัสดุภายในวันที่ 30  กันยายน  2562 กรณีพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงานขอให้แจ้งพนักงานใหม่ตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรด้วยและกรุณาส่งข้อมูลกลับส่วนพัสดุภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับการจัดสรรพัสดุประจำตำแหน่ง หนังสือเวียน…บันทึกข้อความขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่ง (File .word)..แบบตรวจสอบรายการพัสดุประจำตัวพนักงาน (File .pdf)….แบบตรวจสอบรายการพัสดุประจำตัวพนักงาน …

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตด้านการพัสดุ อว75040601/ว1493/2562

มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตด้านการพัสดุ ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดังนี้ 1. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 3. มาตรการป้องกันการรับสินบนสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ …

เวียนแจ้งคู่มือระบบบันทึกข้อมูลพัสดุ พ.7 และ พ.7-1 (เพิ่มเติม)

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 57 04 06 01/ว 1104 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 ส่วนพัสดุได้เวียนแจ้งคู่มือระบบบันทึกข้อมูลพัสดุ แบบ พ.7 และ …

หนังสือเวียน การลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ว3038

การลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ  ตามหนังสือที่ ศธ 5704 0601/ว3038  ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 หากหน่วยงานประสงค์ยื่นเสนอราคาเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ  ติดต่อขอรหัสได้ที่ส่วนพัสดุ คุณภัทรพร เพชรวรพันธ์ โทร 3736 …