อบรมการควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ

ส่วนพัสดุจัดอบรมการควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ
เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 – 16.00 น.   ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

 

การจัดอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยวิทยากรจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ภูมิภาคที่ 14  จำนวน 2 ท่าน    มีผู้เข้าอบรมจำนวน 169 คน  ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 31,590.00 บาท ซึ่งอยู่ในกรอบงบประมาณที่ได้รับ

Facebook Comments

Check Also

ความสุขส่งท้ายปี 2020

Facebook Commen …

สวัสดีปีใหม่ 2021 พัสดุ&หน่วยงาน

Facebook Commen …

Facebook Commen …

พิธีเปิด WU SAP

5 ตุลาคม 2563  …

ฝึกทำจริง ใบขอซื้อ/จ้าง ประจำปี 2564 ขึ้นระบบ SAP

เตรียมความพร้อม …