อบรมการควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ

ส่วนพัสดุจัดอบรมการควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ
เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 – 16.00 น.   ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

 

การจัดอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยวิทยากรจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ภูมิภาคที่ 14  จำนวน 2 ท่าน    มีผู้เข้าอบรมจำนวน 169 คน  ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 31,590.00 บาท ซึ่งอยู่ในกรอบงบประมาณที่ได้รับ

Facebook Comments

Check Also

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ SWOT Analysis แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ 29 มิถุน …

อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนพัสดุเข้าร่ …

ปลูกฝังค่านิยมสุจริตและสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในองค์กร

ส่วนพัสดุร่วมกิ …

ขับเคลื่อนการจัดอันดับคุณภาพเว็บไซต์ (Webometrics Ranking)

ประชุมคณะกรรมกา …

กิจกรรมดีๆ จากสตง. หลักสูตร “การรู้รักษ์เงินแผ่นดินกับสตง.”

วันที่ 21 กุมภา …