วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่สามารถให้บริการด้านการพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ระบบงานดี มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการด้านพัสดุ โปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ สามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้

Facebook Comments Box