พันธกิจ

ส่วนพัสดุมีพันธกิจ 3 ประการ
1. บริการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
2. บริหารการใช้พัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. จัดทำคลังข้อมูลด้านการพัสดุ เพื่อใช้ในการของบประมาณและการจัดหา

Facebook Comments Box