งานบริหารทั่วไปและธุรการ

งานบริหารทั่วไปและธุรการ :  สนับสนุนภารกิจหลักของส่วนพัสดุ 

นางอารี บริพันธ์   หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ   หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-7023

งานธุรการ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุจิตรา ไพนุพงศ์    โทร – 73732
นางสาวสุพัตรา มีแสง         โทร – 77020
นางสาวปิยะนงค์ นิลกรรณ์  โทร – 77021

งานวางแผน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววลีรัตน์ กองสวัสดิ์   โทร – 73737

งานควบคุมมาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ
นางอารี  บริพันธ์  โทร – 77023