ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 7 หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ

ตามที่   7 หน่วยงาน ได้แก่     ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ /ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา /ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ศูนย์บริหารทรัพย์สิน/ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม /ส่วนอาคารสถานที่ / ส่วนภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม    ได้รับมอบอำนาจให้บริหารการจัดซื้อจัดจ้างได้ทุกหมวดงบประมาณ ในวงเงินตามอำนาจ นั้น  ส่วนพัสดุได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

Facebook Comments Box