ปีงบประมาณ 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562
**ส่วนพัสดุได้รับคะแนนประเมิน ร้อยละ 100  ทุกหัวข้อการประเมิน**  ดังหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

O6 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 : ระเบียบกระทรวงการคลัง2560

O14  : มาตรฐานการให้บริการ 
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด : คู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 : ระเบียบพัสดุ 2560

O16  : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว : ผลความพึงพอใจส่วนพัสดุ

O17  : E-Service  
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด : ระบบ e-Service ส่วนพัสดุ
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. ระบบแจ้งซ่อมพัสดุ : http://eservices-dps.wu.ac.th/
2. ระบบจำหน่ายพัสดุ : http://account.wu.ac.th/dps/remove/first.php
3. ระบบจัดเก็บและสืบค้นสัญญาอิเล็คทรอนิกส์ :http://e-contract.wu.ac.th/
4. ระบบประกาศราคากลาง ส่วนพัสดุ :https://dps2.wu.ac.th/mkp/
5. ระบบให้บริการส่วนพัสดุ : http://account.wu.ac.th/dps/service.php
6. ระบบบันทึกข้อมูลพ.7 และพ.7-1 : http://account.wu.ac.th/dps/ps/first.php

——————————————————————————————————-


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  :  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21  :  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด : แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ประกอบด้วยงบประมาณภาครัฐและงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :   http://account.wu.ac.th/dps/open/plan.php

O22  :  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560  เช่น ประกาศเชิญชวน  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง    http://account.wu.ac.th/dps/open/news_pur.php
2. ประกาศราคากลาง   https://dps2.wu.ac.th/mkp/
3. ประกาศรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) โครงการจัดซื้อจัดจ้าง   http://account.wu.ac.th/dps/open/news_draft.php
4. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง     http://account.wu.ac.th/dps/open/display2.php

O23  :  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เป็นสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :  http://account.wu.ac.th/dps/open/display_byMonth_news.php

O24  :  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี จะต้องมีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :  https://dps.wu.ac.th/?p=3908


——————————————————————————————————-

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต :
O43  :  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว : File : ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

O44  :  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว : File : ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 

O46  :  มาตรการป้องกันการรับสินบน
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว : File : ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

O47  :  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. หนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง : File หนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (แบบ พ.7) :  File รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.7
3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน กรณีเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน (แบบ พ.7-1) : File รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.7-1

——————————————————————————————
โครงการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมการควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :  https://dps.wu.ac.th/?p=3087

2. ฝึกอบรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีด้วยระบบการตรวจนับพัสดุ “Dps Asset”
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว : https://dps.wu.ac.th/?p=3219

3. อบรม “การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว : https://dps.wu.ac.th/?p=4444

Facebook Comments Box