ปีงบประมาณ 2564

รายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามเกณฑ์การประเมิน ITA 2564  

O13  : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 :
2.1  ระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
2.2 ระเบียบกระทรวงการคลังฯ (Powerpoint)
2.3 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

O16  : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2563 

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :  สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่วนพัสดุ 2564

 

O17  : E-Service
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. ระบบแจ้งซ่อมพัสดุ Online    https://eservices-dps.wu.ac.th/
2. ระบบจัดเก็บและสืบค้นสัญญาอิเล็คทรอนิกส์  https://e-contract.wu.ac.th/

 

O21  :  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2564 

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี http://account.wu.ac.th/dps/open/plan.php
2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมตามประกาศในระบบ e-GP  http://account.wu.ac.th/dps/open/news_plan.php


O22  :  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :

– แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560  เช่น ประกาศเชิญชวน  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2564
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง    http://account.wu.ac.th/dps/open/news_pur.php
2. ประกาศราคากลาง   https://dps2.wu.ac.th/mkp/
3. ประกาศรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) โครงการจัดซื้อจัดจ้าง   http://account.wu.ac.th/dps/open/news_draft.php
4. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง     http://account.wu.ac.th/dps/open/display2.php


O23  :  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :

– แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  เลขที่หรือวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
– จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :  http://account.wu.ac.th/dps/open/display_byMonth_news.php


O24  :  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :

– แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2563

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1. ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563  : ผลจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี 2563
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมประจำปี 2563 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ภาพรวมประจำปี 2563


O32  :  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
1.  ติดต่อสอบถาม    https://dps.wu.ac.th/?page_id=155
2. Facebook Page  https://www.facebook.com/dpswalailak/?modal=admin_todo_tour

 

033  : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
รายละเอียดที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัด :
– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
– เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ.2564

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว :
ส่วนพัสดุจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ

2. โครงการอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง
วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2564

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ 21 กรกฏาคม 2564

 

Facebook Comments Box