Previous slide
Next slide

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567

ข้อ O14  : รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
  – ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
  – แบบฟอร์ม ITA-O14 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
ข้อ O15  : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 – ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 – ประกาศร่างโครงการ
 – ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 – ประกาศราคากลาง
 – ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 – ประกาศขาย จำหน่ายพัสดุ 
ข้อ O16  : ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 – ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
 – แบบฟอร์ม ITA-O16 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
ข้อ O17  : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
 – แบบฟอร์ม ITA-O17 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

banner
มวล.
ประชาสัมพันธ์พัสดุ

ม.วลัยลักษณ์ขยับขึ้นอันดับ 1201-1500 ของโลก World University Rankings 2024 อันดับ 6 ร่วมของไทย

Post Views: 190 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยับขึ้นอันดับ 1201-1500 ของโลก  การจัดอันดับ World University Rankings 2024 โดย Times Higher Education อันดับ 6 ร่วมของไทย วันนี้ (27 กันยายน 2566) เวลา 21.00 น.

Read More »
ประเมินความพึงพอใจ
ประชาสัมพันธ์พัสดุ

ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ส่วนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

Post Views: 100       ส่วนพัสดุได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่วนพัสดุขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการของส่วนพัสดุได้แสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของส่วนพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือ

Read More »
ตรวจสอบพัสดุประจำปี
งานคลังพัสดุ

ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566

Post Views: 277 ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ 213  กำหนดไว้ว่า        “ภา

Read More »

ช่องทางการติดต่อ