กำหนดการ

PR submission deadline

Deadline for submitting PR for the year 2021 Purchase Requisition (PR) specific method    (<500,000.00 bath)                      31  August 2021 e-bidding               (more than  500,001.00 bath)    16  August 2021 Purchasing Report        24   September  2021