Previous slide
Next slide
banner

แจ้งข่าวชาวพัสดุ

sllide
งานจัดหา

ส่วนพัสดุ พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Application Line และระบบ WU HRMS

Post Views: 352 ส่วนพัสดุจัดทำโครงการพัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง   โดยได้รับความร่วมมือการพัฒนาระบบจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงาน สามารถติดตามความก้าวหน้าของเ

Read More »
ขอเชิญประชุม
งานจัดหา

ขอเชิญประชุม : แนวปฏิบัติในการจัดทำแบบร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว๑๕๙

Post Views: 3,672                    ด้วยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   กรมบัญชีกลาง มีหนังสือที่ กค(กวจ) 0405.4/ว159      เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแบบร่างรายละ

Read More »
ผลการประเมิน
ประชาสัมพันธ์พัสดุ

ผลการประเมินประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ พ.7 และ พ.7-1

Post Views: 136 ผลการประเมิน..จากการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (แบบ พ.7 และ แบบ พ.7-1) เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2566   ณ ห้องประชุมภัทร

Read More »

Read More >>

ช่องทางการติดต่อ