Home / หนังสือเวียนภายใน

หนังสือเวียนภายใน

หนังสือเวียน การลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ว3038

การลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ  ตามหนังสือที่ ศธ …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานจัดซื้อ/จ้างและการควบคุมงาน พ.ศ.2561

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิ …

Read More »

หนังสือเวียน ปรับปรุงแบบบันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล/แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน ว2116

หนังสือเวียน ปรับปรุงแบบบันทึกข้อความ ขออนุมัติแต่ …

Read More »

หนังสือเวียน หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ว2189

หนังสือเวียน  ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง   …

Read More »

หนังสือเวียน แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ว2117

หนังสือเวียน แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น …

Read More »

หนังสือเวียน ปรับปรุงแบบบันทึกข้อความ ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลหรือแบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ว2116

หนังสือเวียน ปรับปรุงแบบบันทึกข้อความ ขออนุมัติแต่ …

Read More »

หนังสือเวียน การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ว1856

หนังสือเวียน การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม   …

Read More »