Home / หนังสือเวียนภายนอก/มติครม.

หนังสือเวียนภายนอก/มติครม.

ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ว443

ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง …

Read More »

ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ว444

หนังสือเวียน  ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันกา …

Read More »

ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล ว427

หนังสือเวียน ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบก …

Read More »

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ว439

หนังสือเวียน   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชีย …

Read More »

แนวปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุฯ ว413

แนวปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่ …

Read More »

แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ว417

หนังสือเวียน  แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระ …

Read More »

หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ว334

หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสด …

Read More »

หนังสือเวียน แนวปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า /ว289

หนังสือเวียน แนวปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ …

Read More »

แนวปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ว260

หนังสือเวียน แนวปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านส …

Read More »

ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพรบ. 2560 ว259

หนังสือเวียน ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งา …

Read More »