ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดเคมีโอลิมปิกระดับชาติ

ม.วลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 นี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการนานาชาติในปี 2563 ที่ประเทศตุรกี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 โดยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิ สอวน. เป็นประธานเปิดงาน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ มูลนิธิ สอวน.ได้มอบหมายให้สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติในครั้งนี้ ทั้งนี้การแข่งขันจะเป็นการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางในสาขาเคมี เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการนานาชาติ ที่ประเทศตุรกีในปี 2563 ต่อไป ที่สำคัญเชื่อว่ากิจกรรมการอบรมทางวิชาการที่ผ่านมาจะช่วยสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย และมั่นใจว่านักเรียนที่ผ่านการอบรมและเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา กล่าวว่า มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ ปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานให้กับมูลนิธิ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิ ให้เป็นไปตามที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีพระราชดำริไว้ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ดังนั้นทุกคนควรตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิ สอวน.ให้เป็นประโยชนน์ต่อการพัฒนาบุคลากร และความรู้ต่างทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป
ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี กล่าวว่า การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 15 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับนานาชาติต่อไป โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 106 คน อาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์ 48 คน คณะกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่และนักศึกษาพี่เลี้ยง จำนวน 71 คน รวมทั้งสิ้น 225 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนในอันดับที่ 1 – 50 จะได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายเคมีโอลิมปิก ค่ายที่ 1 ของ สสวท. เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการนานาชาติ ที่ประเทศตุรกีต่อไป

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
https://intranet.wu.ac.th/th/detail/16144

Facebook Comments

Check Also

ศูนย์การแพทย์ฯม.วลัยลักษณ์ ก่อสร้างคืบหน้า 90% แล้วเสร็จทันปลายปี ’62 นี้

อธิการบดี ม.วลั …

ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” มิติสุขภาพ ฟุตบอลชายหาด ท่าศาลาคัพ THASALA BEACH SOCCER CUP 2019

เมื่อวันที่ 25 …

ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ : เส้นทางความคิดและการทำงาน ในบทบาทการเป็นครูและนักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจา …

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ด้วยสำนักวิชาแพ …

ม.วลัยลักษณ์ลงนาม MOU โครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ฯ

ศาสตราจารย์ ดร. …