• ยินดีต้อนรับ

    ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561..ส่วนพัสดุประชุมทำความเข้าใจ การจัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างกับ 7 หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

  • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561..หัวหน้าส่วนพัสดุและทีมงาน เป็นวิทยากรให้ข้อมูลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง พ.7 แก่สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  • ตรวจรับครอบครัวช้าง จากร้าน ช.การช้าง 999 จ.นครราชสีมา สวยงามและเหมือนจริง ที่สวนวลัยลักษณ์

  • วันที่ 17 ตุลาคม 2561...งานคลังพัสดุร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  แนะนำการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ "DpsAsset" แก่ศูนย์บรรณสารฯ ศูนย์บริการการศึกษาและส่วนกิจการนักศึกษา

  • ส่วนพัสดุได้รับช่อดอกไม้ และประกาศเกียรติคุณ จากอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการและการให้บริการได้อย่างน่าชื่นชม ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561

  • ส่วนพัสดุได้รับรางวัล "มาตรฐานบอร์ด 5ส ดีเด่น" ประจำปี 2561

  • ส่วนพัสดุผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน 5ส ประจำปี 2561 ระดับดีเยี่ยม

ฝึกอบรมดับเพลิง