• 9-10 มิถุนายน 2561 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบริหารสัญญาและกระบวนการบริหารพัสดุ

 • 9-10 มิถุนายน 2561 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบริหารสัญญาและกระบวนการบริหารพัสดุ

 • 6 มิถุนายน 2561 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

 • 6 มิถุนายน 2561 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

 • ตรวจประเมินตนเองครั้งที่ 2 (31 พฤษภาคม 2561)

 • ตรวจประเมินตนเองครั้งที่ 2 (31 พฤษภาคม 2561)

 • 18 พฤษภาคม 2561 ฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์

 • 17 พฤษภาคม 2561 ฝึกอบรมดับเพลิง ณ อาคารบริหาร

 • หจก.โปรแล็มแพ็กบริจาคอุปกรณ์ดูแลสิ่งแวดล้อม รวมมูลค่า 183,500.00 บาท

 • ส่วนพัสดุยินดีต้อนรับ

 • งานบริหารทั่วไปและธุรการ หมายเลขภายในธุรการ 3732 หัวหน้างานนางอารี บริพันธ์ 3737

 • งานจัดหา หมายเลขภายในหัวหน้างาน นางภัทรพร เพชรวรพันธ์ 3736

 • งานคลังพัสดุ หมายเลขภายในหัวหน้างาน นางสาววรรณา มัคราช 3779