• ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์..ยินดีต้อนรับ

  • วันที่ 13 มีนาคม 2562 ส่วนพัสดุเข้ารับฟังการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)

  • 6 มีนาคม 2562 ส่วนพัสดุชี้แจงแนวปฏิบัติการส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเบิกจ่ายเงินและการบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน แก่หน่วยงานได้รับมอบอำนาจ

  • 14 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนพัสดุรับการตรวจ 5ส จากคณะกรรมการกลาง

  • ส่วนพัสดุยินดีต้อนรับ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื่องในโอกาสศึกษาดูงาน

  • หัวหน้าส่วนพัสดุ พัฒนาโปรแกรมระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง The Procurement Process Recording System

  • 25 มกราคม 2562 ตัวแทนส่วนพัสดุ อบรมหลักสูตร "Train The Trainer" 5ส