Previous slide
Next slide

แจ้งข่าวชาวพัสดุ

เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดหา

เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

Post Views: 10 ตามหนังสือส่วนพัสดุ :  ที่  อว 75 04 06 01/1928/2567  ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567  ขอแจ้งกำหนดการส่งเรื่องขอซื้อขอจ้างงบลงทุน-รัฐ อ้างถึง : หนังสือส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  ที่ อว 75 04 05

Read More »
ขอเชิญอบรม
งานจัดหา

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

Post Views: 79 ส่วนพัสดุ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”  จัดโดย

Read More »
ภาพปก
งานคลังพัสดุ

ปรับปรุงแบบเอกสารประกอบการส่งมอบพัสดุ DPS09

Post Views: 78      ตามที่ส่วนพัสดุได้มีหนังสือที่ อว 75 04 06 01/ว2979/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง เวียนแจ้งแบบเอกสารประกอบการส่งมอบพัสดุ (DPS09) เพื่อให้ครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อตามอำนาจที

Read More »

Read More >>

ช่องทางการติดต่อ