• ส่วนพัสดุ ยินดีต้อนรับ

 • ส่วนพัสดุ

  งานบริหารทั่วไปและธุรการ หมายเลขภายในธุรการ 3732 หัวหน้างานนางอารี บริพันธ์ 3737

 • ส่วนพัสดุ

  งานจัดหา หมายเลขภายในหัวหน้างาน นางภัทรพร เพชรวรพันธ์ 3736

 • ส่วนพัสดุ

  งานคลังพัสดุ หมายเลขภายในหัวหน้างาน นางสาววรรณา มัคราช 3779

 • ศึกษาดูงาน ประจำปี 2561

  มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 • 5ส

  คณะกรรมการ 5ส ประจำส่วนพัสดุ ประชุมตรวจประเมินตนเอง

 • 5ส

  คณะกรรมการ 5ส ประจำส่วนพัสดุ ตรวจประเมินตนเอง

 • 5ส

  คณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตรวจประเมินครั้งที่ 1 /2561

 • 5ส

  คณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตรวจประเมินครั้งที่ 1 /2561 ห้องคลังวัสดุ