• 17 ตุลาคม 2561 งานคลังพัสดุร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  แนะนำการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ "DpsAsset" แก่ศูนย์บรรณสารฯ ศูนย์บริการการศึกษาและส่วนกิจการนักศึกษา

 • แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

  ตามไฟล์แนบ หัวข้อแผน-ผลจัดซื้อจัดจ้าง

 • ส่วนพัสดุได้รับช่อดอกไม้ และประกาศเกียรติคุณ จากอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการและการให้บริการได้อย่างน่าชื่นชม ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561

 • ส่วนพัสดุได้รับรางวัล "มาตรฐานบอร์ด 5ส ดีเด่น" ประจำปี 2561

 • ส่วนพัสดุผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน 5ส ประจำปี 2561 ระดับดีเยี่ยม

 • 10 กันยายน 2561 ส่วนพัสดุจัดอบรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีด้วยระบบการตรวจนับพัสดุ "DpsAsset"

 • ส่วนพัสดุ ได้รับคะแนนจากการตรวจประเมิน 5ส = 5 คะแนน ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ

 • ส่วนพัสดุจัดอบรมการควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ 3 สิงหาคม 2561

 • ส่วนพัสดุจัดอบรมการควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ 3 สิงหาคม 2561

 • ส่วนพัสดุจัดอบรมการควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ 3 สิงหาคม 2561