• 18 พฤษภาคม 2561 ฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์

  • 17 พฤษภาคม 2561 ฝึกอบรมดับเพลิง ณ อาคารบริหาร

  • หจก.โปรแล็มแพ็กบริจาคอุปกรณ์ดูแลสิ่งแวดล้อม รวมมูลค่า 183,500.00 บาท

  • 16 พฤษภาคม 2561 อบรมหลักสูตรระบบ 5ส สู่ความสุขในการทำงาน

  • 11 พฤษภาคม 2561 ฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์

  • ส่วนพัสดุยินดีต้อนรับ

  • งานบริหารทั่วไปและธุรการ หมายเลขภายในธุรการ 3732 หัวหน้างานนางอารี บริพันธ์ 3737

  • งานจัดหา หมายเลขภายในหัวหน้างาน นางภัทรพร เพชรวรพันธ์ 3736

  • งานคลังพัสดุ หมายเลขภายในหัวหน้างาน นางสาววรรณา มัคราช 3779

  • แนะนำน้องใหม่ส่วนพัสดุ น้องอิง-รัตนาภร น้องคิว-ดลพร น้องจอย-สุพัตรา

  • คณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตรวจประเมินครั้งที่ 1 /2561