งานคลังพัสดุ

ติดต่อรักษาการแทนหัวหน้างานคลังพัสดุ   นางสาววรรณา มัคราช  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3779  หมายเลขภายใน 73779

แจ้งข่าวงานคลังพัสดุ

ติดต่องานคลังพัสดุ

1. งานซ่อมแซม
    นางวิภาพร พลหาญ : 73780
2. งานจำหน่ายพัสดุ   
    นางสาววรรณา มัคราช :  73779

3. งานทะเบียนทรัพย์สิน   
    นางสายทิพย์ คงทน  :  77024

4. งานเบิกครุภัณฑ์   
    นางสาวปิยรัตน์ ทินกร  : 73722

5. งานตรวจสอบพัสดุประจำปี
    นางวิภาพร พลหาญ :  73780
6. งานบาร์โค้ด 
    นายฐิติวุฒิ  ชูระมาน : 77025

กิจกรรมงานคลังพัสดุ