ภาพปก

ปรับปรุงแบบเอกสารประกอบการส่งมอบพัสดุ DPS09

     ตามที่ส่วนพัสดุได้มีหนังสือที่ อว 75 04 06 01/ว2979/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง เวียนแจ้งแบบเอกสารประกอบการส่งมอบพัสดุ (DPS09) เพื่อให้ครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อตามอำนาจที่ได้รับมอบจากมหาวิทยาลัย ครุภัณฑ์ที่หน่วยงานได้รับจากการบริจาค รวมถึงครุภัณฑ์ที่ได้มากับการก่อสร้างและปรับปรุง ได้มีการบันทึกทะเบียนทรัพย์สินเพื่อการควบคุมดูแล และบำรุงรักษาถูกต้อง ครบถ้วน ทุกรายการ นั้น
      เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยงานมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ประกอบกันเป็นชุด และการจัดจ้างก่อสร้างรวมถึงงานปรับปรุงต่างๆ จะมีรายการครุภัณฑ์ที่มาพร้อมกับการก่อสร้างและงานปรับปรุงจำนวนมาก ประกอบกับเมื่อมีการอนุมัติเพิ่ม-ลดงาน อาจทำให้รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ระบุใน TOR และ BOQ เปลี่ยนแปลงหรือมีข้อมูลไม่ชัดเจน เช่น ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่อง และที่ตั้งของครุภัณฑ์ เป็นต้น ทำให้การสรุปรายละเอียดครุภัณฑ์และราคาต้นทุนที่ได้มาเพื่อใช้ในการบันทึกทะเบียนทรัพย์สินไม่ถูกต้องครบถ้วน และการปิดงวดบัญชีทรัพย์สินประจำเดือนที่จะต้องดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลาของส่วนการเงินและบัญชี  
       ส่วนพัสดุจึงได้ปรับปรุงแบบเอกสารประกอบการส่งมอบพัสดุ (DPS09) เพิ่มเติมและขอความร่วมมือหน่วยงาน ดังนี้
  • แจ้งผู้ขายผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ตามแบบเอกสารประกอบการส่งมอบพัสดุ แนบมากับใบส่งมอบพัสดุ/ส่งของ/ใบแจ้งหนี้-กำกับภาษี ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานได้ตรวจรับครุภัณฑ์หรือตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งแบบเอกสารดังกล่าวและเอกสารตรวจรับพัสดุมาที่ส่วนพัสดุ เพื่อบันทึกทะเบียนทรัพย์สินในระบบMIS ต่อไป
  • ดาวน์โหลดไฟล์    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่คุณสายทิพย์ คงทน โทรศัพท์ 77024