งานคลังพัสดุ

เชิญประชุม

ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าประชุม เตรียมความพร้อมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566

Post Views: 37                     ตามระเบียบกระทรวงการ …

ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าประชุม เตรียมความพร้อมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 Read More »

RFID

ฝึกอบรมระบบบริหารจัดการพัสดุด้วยเทคโนโลยี RFID (Asset Management System)

Post Views: 97 ตามที่มหาวิทยาลัยได้ทำสัญญาซื้อขายระบบบร …

ฝึกอบรมระบบบริหารจัดการพัสดุด้วยเทคโนโลยี RFID (Asset Management System) Read More »

Activity

แบบขอรหัสประเภทรายการสินทรัพย์และแบบขอเลขที่สินทรัพย์ สำหรับรายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง

Post Views: 91 ก่อนการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างในระบบMIS เพื่ …

แบบขอรหัสประเภทรายการสินทรัพย์และแบบขอเลขที่สินทรัพย์ สำหรับรายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง Read More »

แนวปฏิบัติในการควบคุมและดูแลพัสดุของหน่วยงาน ประกาศที่ 148/2563

Post Views: 50 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 148/2563 …

แนวปฏิบัติในการควบคุมและดูแลพัสดุของหน่วยงาน ประกาศที่ 148/2563 Read More »