งานคลังพัสดุ

เชิญประชุม

ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าประชุม เตรียมความพร้อมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566

Post Views: 3,244                     ตามระเบียบกระทรวง

ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าประชุม เตรียมความพร้อมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 Read More »

RFID

ฝึกอบรมระบบบริหารจัดการพัสดุด้วยเทคโนโลยี RFID (Asset Management System)

Post Views: 178 ตามที่มหาวิทยาลัยได้ทำสัญญาซื้อขายระบบบ

ฝึกอบรมระบบบริหารจัดการพัสดุด้วยเทคโนโลยี RFID (Asset Management System) Read More »

Activity

แบบขอรหัสประเภทรายการสินทรัพย์และแบบขอเลขที่สินทรัพย์ สำหรับรายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง

Post Views: 240 ก่อนการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างในระบบMIS เพื

แบบขอรหัสประเภทรายการสินทรัพย์และแบบขอเลขที่สินทรัพย์ สำหรับรายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง Read More »

แนวปฏิบัติในการควบคุมและดูแลพัสดุของหน่วยงาน ประกาศที่ 148/2563

Post Views: 115 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 148/256

แนวปฏิบัติในการควบคุมและดูแลพัสดุของหน่วยงาน ประกาศที่ 148/2563 Read More »