Home / งานคลังพัสดุ

งานคลังพัสดุ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจนับพัสดุ 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจนับพัสดุ  — รายละเอียดตาม LINK :คู่มือการใช้งานระบบตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี

Read More »

ขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงาน

ส่วนพัสดุขอความร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงานโดยใช้แบบที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนี้ กรณีที่เป็นพนักงานปัจจุบันให้ตรวจสอบพัสดุที่ครอบครองและส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลพัสดุประจำหน่วยงาน รวบรวมส่งให้ส่วนพัสดุภายในวันที่ 30  กันยายน  2562 กรณีพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงานขอให้แจ้งพนักงานใหม่ตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรด้วยและกรุณาส่งข้อมูลกลับส่วนพัสดุภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับการจัดสรรพัสดุประจำตำแหน่ง หนังสือเวียน…บันทึกข้อความขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่ง (File .word)..แบบตรวจสอบรายการพัสดุประจำตัวพนักงาน (File .pdf)….แบบตรวจสอบรายการพัสดุประจำตัวพนักงาน

Read More »

รหัสอาคาร ห้อง สำหรับโปรแกรมตรวจสอบพัสดุประจำปี

รหัสอาคาร ห้อง สำหรับโปรแกรมตรวจสอบพัสดุประจำปี   File : รหัสอาคาร ห้อง สำหรับการตรวจนับพัสดุ

Read More »

วิธีติดตั้งระบบตรวจนับพัสดุ หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรม Dps.Asset

วิธีติดตั้งระบบตรวจนับพัสดุ  หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรม Dps.Asset เรียบร้อยแล้ว โดย..นายโอม สุขปลอด ส่วนกิจการนักศึกษา

Read More »

แนะนำการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ “DpsAsset” 

งานคลัง ส่วนพัสดุร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  แนะนำการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ “DpsAsset”  การใช้เทคโนโลยีบนมือถือ (Android Mobile) แทนการตรวจนับด้วยระบบมือ (Manual)  เพิ่มเติม  แก่  3 หน่วยงานได้แก่่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา และส่วนกิจการนักศึกษา  

Read More »

แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปี

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องแนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปี ที่ ว.1893  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ประกาศมวล. แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปี

Read More »