ระเบียบฯ/ประกาศฯ การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

กฏกระทรวง