ระเบียบฯ/ประกาศฯ การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กฎกระทรวง