ระเบียบฯ

PowerPoint  > ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

pdf พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

pdf ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

pdf กฎกระทรวง ฉบับที่ 1  : กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบ.2560

pdf กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 : กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560 

pdf กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 : กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560

pdf กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 : กำหนดวงเงินการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อ/จ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อ/จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 

pdf กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 : กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560

pdf กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 : กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560

pdf กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 : กำหนดเรื่องการจัดซื้อ/จ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ 

 

 

 

 

Facebook Comments Box