มติครม. หนังสือเวียนจากภายนอก

แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 ว41

กรมบัญชีกลางมีหนังสือด่วนที่สุด  ที่ กค(กวจ) 0405.4/ว41  ลงวันที่ 24 มกราคม 2567
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567
สาระสำคัญ
1. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
1.1  ก่อนที่ร่างพรบ.ประจำปีงบประมาณ 2567 จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภา
1.2 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ
1.3 การกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2. การลดระยะเวลาการดำเนินการ
2.1 การเผยแพร่ร่างประกาศฯ
2.2 การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

Download หนังสือเวียน หนังสือกรมบัญชีกลาง ว41 ลว.24 ม.ค. 67

กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) เพิ่มเติม ว458

หนังสือด่วนที่สุดกรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0433.5/ว458  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2566
เรื่อง : กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) เพิ่มเติม
—————————————————————————————

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ 30 ได้กำหนดให้การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐานและได้กำหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า หรือ e-Catalog  ให้ดำเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-Market  ซึ่งมีจำนวน 77 สินค้านั้น

กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงรายการเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์เพิ่มเติม จำนวน 8 สเปค สามารถตรวจสอบสินค้าได้ตามหนังสือ ว458 ดังกล่าว Link : หนังสือ ว458

กำหนดราคาอ้างอิงพัสดุ พ.ศ.2566 ว404

หนังสือด่วนที่สุด    กรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0433.5/ว404    ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2566
เรื่อง :  กำหนดราคาอ้างอิงพัสดุ พ.ศ.2566
————————————————————-

เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560   มาตรา 47 บัญญัติให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารราคาอ้างอิงของพัสดุ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้ประกาศราคาอ้างอิงพัสดุ ตาม Link  หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง/ ว404

การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 / ว397

หนังสือด่วนที่สุด คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว397  ลงวันที่ 11 กรกฏาคม 2566
เรื่อง :  การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ 55 (1)

————————————————————————

ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ข้อ 55  กำหนดว่า  “เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ 54 ให้คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการดังนี้ (1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น”  จากข้อกำหนดของระเบียบฯ ดังกล่าว จึงทำให้มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่า ปัจจุบันคณะกรรมการพิจารณาผลๆ ยังมีความจำเป็นที่จะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นเช่นเดิมอยู่หรือไม่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐมากขึ้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงมีการพิจารณาตามหนังสือเวียนดังกล่าว  LINK ..หนังสือเวียน ว397

กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม ว189

หนังสือด่วนที่สุด คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ) 0405.5/ว189  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566
เรื่อง :  กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจึงกำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการแจ้งข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญให้ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายทราบและกรณีที่มีการอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะได้ระบุประเด็นอุทธรณ์ได้อย่างชัดเจน

——————————————————————————————–
รายละเอียดตามหนังสือ จำนวน 37 หน้า  Download หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.5/ว189