หนังสือจากหน่วยงานภายนอก/มติครม.

               ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รวบรวมหนังสือเวียนจากหน่วยงานภายนอก อาทิ กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงมติครม.เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับหนังสืออื่นๆ ที่มิได้รวบรวมไว้ สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ว124

หนังสือด่วนที่สุด : ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว124  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566
ออกโดย :  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ


อ้างถึง : หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2/ว410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560

จากที่ หน่วยงานของรัฐประสบปัญหา กรณีที่คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาเนื่องจากการขาดสภาพคล่องในระหว่างดำเนินงานตามสัญญา จึงทำให้คู่สัญญาทำงานล่าช้าจนมีค่าปรับเกิดขึ้นจำนวนมาก  หรือบางสัญญาคู่สัญญาละทิ้งงาน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติด้านการเงินกับผู้ประกอบการที่เข้ามายื่นข้อเสนอ ซึ่งหากผู้ประกอบการประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องในระหว่างดำเนินการตามสัญญา  ในที่สุดผู้ประกอบการก็จะละทิ้งงาน ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายเพราะไม่สามารถใช้พัสดุได้ตามกำหนดเวลาที่คาดการณ์ไว้

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ตามเอกสาร ว124  ตามแนบ  แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดฯ หนังสือ  ว124

การกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ว101

หนังสือด่วนที่สุด : ที่ กค(กวจ) 0405.4/ว101  ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
ออกโดย :  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
เรื่อง : การกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
Download : หนังสือกรมบัญชีกลาง ว101 


อ้างถึง : หนังสือคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0433.3/ว 173  ลงวันที่ 27 เมษายน 2563

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้มีหนังสือแจ้งเวียนตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐเป็นมาตรฐานเดียวกัน กำหนดแนวทางให้หน่วยงานชองรัฐออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยหน่วยงานของรัฐสามารถนำแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างกำหนดตามหนังสือที่อ้างถึงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ในการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐย่อมต้องออกตามความเป็นจริงตามที่ปรากฏในสัญญาจ้าง

การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ว125

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง มีหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว125  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เพื่อการพัฒนาระบบ e-GP ให้มีประสิทธิภาพรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลางจึงกำหนดแนวปฏิบัติตามหนังสือข้างต้น  Download : หนังสือ ว125 

ทั้งนี้ ส่วนพัสดุจะเร่งดำเนินการปรับปรุงแบบประกาศให้เป็นไปตามหนังสือดังกล่าว และจะแจ้งทุกหน่วยงานทราบต่อไป

แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผูู้ประกอบวิชาชีพขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม ว56

ตามหนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
เลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว56  ลงวันที่ 24 มกราคม 2566
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผูู้ประกอบวิชาชีพขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม

Download : แนวทางปฏิบัติฯ ตามหนังสือ/ว56

มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มีหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 1459  ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0
Download :  หนังสือมาตรการเร่งรัด ว 1459