บุคลากรส่วนพัสดุ

ดร.มงคล ธีระนานนท์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.มงคล ธีระนานนท์    
mongkol.te@wu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์  0-7567-3811
หมายเลขติดต่อภายใน 73811

นายปิยวัชน์ คงอินทร์

รักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัสดุ

นายปิยวัชน์  คงอินทร์   
kpiyawat@wu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์  0-7567-3738
หมายเลขติดต่อภายใน 73738

หัวหน้างาน

อารี
หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ

นางอารี บริพันธ์
jaree@wu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์  0-7567-7023
หมายเลขติดต่อภายใน 77023

สุภาวดี
รักษาการแทนหัวหน้างานจัดหาพัสดุ

นางสุภาวดี  โชติอัคคี
psupawad@wu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์  0-7567-3733
หมายเลขติดต่อภายใน 73733

วรรณา
รักษาการแทนหัวหน้างานคลังพัสดุ

นางสาววรรณา มัคราช
mwanna@wu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์  0-7567-3779
หมายเลขติดต่อภายใน 73779

งานบริหารทั่วไปและธุรการ

อารี
นางอารี บริพันธ์ jaree@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ภารกิจหลัก 

1. งานระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติด้านพัสดุ
2. งานวิชาการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. งานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ/แบบพัสดุ /Spec.ครุภัณฑ์ประจำตำแหน่ง
4. ฐานข้อมูลราคาพัสดุ / รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ตาม/นอกบัญชีราคามาตรฐาน
5. งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานพัสดุ
6. งานพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไปและธุรการ

วลีรัตน์
นางสาววลีรัตน์ กองสวัสดิ์ kwaleera@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภารกิจหลัก

1. งานแผนจัดซื้อจัดจ้าง/แผนปฏิบัติการ
2. งานติดตาม รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
3. งานควบคุม ประเมินประสิทธิภาพงานจัดหาและงานทั่วไป
4. งานกันเหลื่อมปีงบประมาณ
5. งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
6. งานงบประมาณ/งานโครงการ
7. งานเว็บไซต์

สุจิตรา
นางสาวสุจิตรา ไพนุพงศ์ psujidtr@wu.ac.th

พนักงานธุรการ
ภารกิจหลัก

1. งานรับ-ส่งเอกสารผ่านระบบ DOMS
2. งานรับส่งเอกสารจากต้นเรื่องภายในหน่วยงาน
3. งานทะเบียนสัญญา
4. งานธุรการอื่นๆ

 

สุพัตรา
นางสาวสุพัตรา  มีแสง suphattra.me@wu.ac.th

พนักงานธุรการ
ภารกิจหลัก

1. งานจัดทำทะเบียนและส่งคืนหลักประกันสัญญา
2. งานเสนอแฟ้มเอกสารตรวจรับพัสดุ
3. งานเอกสารรายงานผลจัดซื้อ/จ้าง กรณีเร่งด่วน
4. งานรับเอกสารจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
5. ผู้ดูแล Facebook Fanpage 
6. งานธุรการอื่นๆ

ปิยะนงค์
นางสาวปิยะนงค์  นิลกรรณ์ piyanong.ni@wu.ac.th

พนักงานธุรการ
ภารกิจหลัก

1. งานจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
2. งานรับ-ส่งเอกสารงานไปรษณีย์
3. งานออกแบบควบคุมและบันทึกผลการปฏิบัติงานทั่วไป
4. งานบันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม)
5. งานเบิกวัสดุกลาง
6. งานธุรการอื่น

งานจัดหาพัสดุ

สุภาวดี
นางสุภาวดี  โชติอัคคี psupawad@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ภารกิจหลัก

1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์
2. งานจัดจ้างปรับปรุง/ก่อสร้าง งานจ้างเหมาบริการ
3. งานตรวจรับพัสดุ
4. งานพัฒนาระบบงานจัดหา

 

อาจินต์
นางสาวอาจินต์ วรินทรเวช warchin@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ภารกิจหลัก

1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
2. งานจัดจ้างปรับปรุง/ก่อสร้าง
3. งานตรวจรับพัสดุ

 

ณรงค์
นายณรงค์ ปิยะกาญจน์ pnarong@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ภารกิจหลัก

1. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานจัดซื้อหนังสือ ตำรา วารสาร 
3. งานตรวจรับพัสดุ

 

ศิราณีย์
นางสาวศิราณีย์ กาฬจันโท ksiranee@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ภารกิจหลัก

1. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานดูแลระบบการถ่ายเอกสาร  
3. งานจ้างเหมาบริการ 
4. งานตรวจรับพัสดุ 

 

วิมลรัศมิ์
นางวิมลรัศมิ์ สายพรหม cwilai@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ภารกิจหลัก

1. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานจัดจ้างปรับปรุงก่อสร้าง  
3. งานตรวจรับพัสดุ 

 

ปราณี
นางปราณี จันทร์เอียด ppranee@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ภารกิจหลัก

1. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน พ.7 
3. งานตรวจรับพัสดุ 

 

ศุภรัตน์
นางศุภรัตน์  ปราโมทย์อนันต์ suparat.le@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ภารกิจหลัก

1. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานจ้างเหมาบริการ
3. งานตรวจรับพัสดุ 

 

 

รัตนาพร
นางสาวรัตนาพร  ทศพล rattanaporn.to@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ภารกิจหลัก

1. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานตรวจรับพัสดุ 

 

 

กนกวรรณ
นางสาวกนกวรรณ อุ้มชู kanokwan.au@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ภารกิจหลัก

1. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานตรวจรับพัสดุ 

 

 

ปัทมา
นางสาวปัทมา จันทรไพฑูรย์ pattama.jn@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ภารกิจหลัก

1. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานตรวจรับพัสดุ 

 

 

งานคลังพัสดุ

วรรณา
นางสาววรรณา มัคราช mwanna@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ภารกิจหลัก

1. งานซ่อมแซมพัสดุ
2. งานจำหน่ายพัสดุ
3. งานซื้อ/จ้าง ซ่อมแซมพัสดุ
4. งานวางแผนและจัดซื้อพัสดุประจำตำแหน่ง/งานรับคืนพัสดุเข้าคลัง
5. งานพัฒนาระบบงานคลัง

สายทิพย์
นางสายทิพย์ คงทน csaitip@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ภารกิจหลัก

1. งานบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน
2. งานกำหนดรหัสพัสดุ
3. งานพิมพ์บาร์โค้ด

 

วิภาพร
นางวิภาพร พลหาญ hwipapor@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ภารกิจหลัก

1. งานตรวจสอบพัสดุประจำปี
2. งานบันทึกประวัติทรัพย์สิน(กรณีจำหน่ายพัสดุ)
3. งานจัดทำใบขอซื้อ/จ้างซ่อมแซมพัสดุ
4. งานจำหน่ายพัสดุ 
5. ปรับเทียบทะเบียนทรัพย์สินกับส่วนการเงินและบัญชี

นายธิติวุฒิ ชูระมาน
นายธิติวุฒิ ชูระมาน thitiwut.co@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภารกิจหลัก

1. งานติดบาร์โค้ดและปรับปรุงข้อมูลทรัพย์สิน
2. งานจัดทำทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มประจำเดือนแยกตามหน่วยงาน
3. งานควบคุมและเบิกจ่ายพัสดุจากคลังพัสดุ
4. งานตรวจสอบพัสดุประจำปี

ปิยรัตน์
นางสาวปิยรัตน์  ทินกร piyarat.ti@wu.ac.th

พนักงานธุรการ
ภารกิจหลัก

1. งานตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างก่อนครบกำหนดระยะรับประกัน
2. งานควบคุมและเบิกจ่ายพัสดุประจำตำแหน่ง
3. งานบันทึกประวัติทรัพย์สินในระบบ MIS  (กรณีย้ายที่ตั้ง/ซ่อมแซม)
4. บริการข้อมูลทรัพย์สินในระบบ MIS
5. งานตรวจสอบพัสดุประจำปี