บุคลากรส่วนพัสดุ

หัวหน้าส่วนพัสดุ
นายพิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร
โทร 0-7567-3738

งานบริหารทั่วไปและธุรการ จำนวน 5 คน 

นางอารี บริพันธ์    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างาน) โทร 0-7567-3737
ภารกิจหลัก
1. ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติด้านพัสดุ
2. งานวิชาการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. งานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ/แบบพัสดุ /Spec.ครุภัณฑ์ประจำตำแหน่ง
4. ฐานข้อมูลราคาพัสดุ / รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ตาม/นอกบัญชีราคามาตรฐาน
5. งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานพัสดุ
6. งานพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสาววลีรัตน์ กองสวัสดิ์    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   โทร 0-7567-3737
ภารกิจหลัก
1. ระบบงบประมาณและการวางแผนฯ/งานงบประมาณ
2. งานแผนจัดหาพัสดุประจำปี/แผนปฏิบัติการ/แผนฯระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3. งานควบคุม ติดตาม รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
4. งานประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัสดุ
5. งานวิชาการ/คุณภาพ QA/งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
6. งานพัฒนาระบบ งานโครงการ/ งานเว็บไซต์ส่วนพัสดุ

 

นางสาวสุพัตรา  มีแสง
พนักงานธุรการ  โทรศัพท์  0-7567-3732
ภารกิจหลัก
1. งานทะเบียนหลักประกันสัญญาและส่งคืนหลักประกันสัญญา
2. งานออกแบบควบคุมการปฏิบัติงาน งานทั่วไป
3. งานบันทึกผล/ติดตาม การปฏิบัติงาน งานทั่วไป
4. บันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง (ITA)

 

5. งานรับ-ส่งเอกสารผ่านระบบ e-Office
6. งานเบิกวัสดุสำนักงาน ผ่านระบบ e-Inventory
7. งานไปรษณีย์
8. ระบบจัดเก็บเอกสาร
9. งานจัดส่งเอกสารส่วนการเงินและบัญชี

 

นางสาวสุจิตรา ไพนุพงศ์
พนักงานธุรการ  โทรศัพท์  0-7567-3732
ภารกิจหลัก
1. งานรับ-ส่งเอกสารผ่านระบบ e-Office
2. งานวิเคราะห์เอกสารรับเข้าและแจกจ่ายงาน
3. งานเสนอแฟ้มผู้บริหาร
4. งานจัดทำทะเบียนคุมสัญญา
5. งานประสานข้อมูลการลาและการลงเวลาปฏิบัติงาน

 

งานจัดหา จำนวน  9 คน


นางสุภาวดี โชติอัคคี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (หัวหน้างาน)  โทรศัพท์  0-7567-3733
ภารกิจหลัก
1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์
2. งานจัดจ้างปรับปรุง/ก่อสร้าง งานจ้างเหมาบริการ
3. งานตรวจรับพัสดุ

 

นางภัทรพร เพชรวรพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โทรศัพท์  0-7567-3736
ภารกิจหลัก
1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์
2. งานจัดจ้างปรับปรุง/ก่อสร้าง
3. งานตรวจรับพัสดุ
4. งานพัฒนาระบบงานจัดหา

 


นางสาวอาจินต์ วรินทรเวช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โทรศัพท์  0-7567-3733
ภารกิจหลัก
1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
2. งานจัดจ้างปรับปรุง/ก่อสร้าง
3. งานตรวจรับพัสดุ

 


นายณรงค์ ปิยะกาญจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โทรศัพท์  0-7567-3781
ภารกิจหลัก
1. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานจัดซื้อหนังสือ ตำรา วารสาร
3. งานตรวจรับพัสดุ

 


นางสาวศิราณีย์ กาฬจันโท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โทรศัพท์  0-7567-3794
ภารกิจหลัก
1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์
2. งานดูแลระบบการถ่ายเอกสาร
3. งานจ้างเหมาบริการ
4. งานตรวจรับพัสดุ

 


นางปราณี จันทร์เอียด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โทรศัพท์  0-7567-3778
ภารกิจหลัก
1. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อเร่งด่วน
3. งานตรวจรับพัสดุ

 

 


นางวิมลรัศมิ์ สายพรหม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โทรศัพท์  0-7567-3775
ภารกิจหลัก
1. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานจัดจ้างปรับปรุง
3. งานตรวจรับพัสดุ

 

 

 

นางศุภรัตน์  ปราโมทย์อนันต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โทรศัพท์  0-7567-3733
ภารกิจหลัก
1.  งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานตรวจรับพัสดุ
3. งานจ้างเหมาบริการ

 

นางสาวรัตนาพร  ทศพล
พนักงานธุรการ  โทรศัพท์  0-7567-3735
ภารกิจหลัก

1.  งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานตรวจรับพัสดุ

 

 

งานคลังพัสดุ จำนวน  5 คน

นางสาววรรณา มัคราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างาน) โทรศัพท์  0-7567-3779
ภารกิจหลัก
1. งานซ่อมแซมพัสดุ
2. งานจำหน่ายพัสดุ
3. งานซื้อ/จ้าง ซ่อมแซมพัสดุ
4. งานวางแผนและจัดซื้อพัสดุประจำตำแหน่ง/งานรับคืนพัสดุเข้าคลัง
5. งานพัฒนาระบบงานคลัง


นางสายทิพย์ คงทน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โทรศัพท์  0-7567-3780
ภารกิจหลัก
1. งานบันทึกทะเบียนทรัพย์สินในระบบ MIS
2. งานกำหนดรหัสพัสดุ
3. งานพิมพ์บาร์โค้ด

 

นางวิภาพร พลหาญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โทรศัพท์  0-7567-3780
ภารกิจหลัก
1. งานตรวจสอบพัสดุประจำปี
2. งานบันทึกประวัติทรัพย์สินในระบบ MIS (กรณีจำหน่ายพัสดุ)
3. งานจัดทำใบขอซื้อ/จ้างซ่อมแซมพัสดุ
4. ปรับเทียบทะเบียนทรัพย์สินกับส่วนการเงินและบัญชี

 

นายดลพร  วรรณะ
พนักงานธุรการ  โทรศัพท์  0-7567-3781
ภารกิจหลัก
1. งานทะเบียนสัญญา/ถ่ายและนำส่งสัญญา
2. งานติดบาร์โค้ดและปรับปรุงข้อมูลทรัพย์สิน
3. งานจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนแยกหน่วยงาน

 

 

นางสาวปิยรัตน์  ทินกร
พนักงานธุรการ  โทรศัพท์  0-7567-3722
ภารกิจหลัก
1.  งานตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างก่อนครบกำหนดระยะรับประกัน
2. งานควบคุมและเบิกจ่ายพัสดุประจำตำแหน่ง
3. งานบันทึกประวัติทรัพย์สินในระบบ MIS  (กรณีย้ายที่ตั้ง/ซ่อมแซม)
4. บริการข้อมูลทรัพย์สินในระบบ MIS
5. งานตรวจสอบพัสดุประจำปี

 

 

Facebook Comments Box