บุคลากรส่วนพัสดุ

ผู้ช่วยอธิการบดี

    ดร.มงคล ธีระนานนท์    
mongkol.te@wu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์  0-7567-3811
หมายเลขติดต่อภายใน 73811

นายปิยวัชน์ คงอินทร์

รักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัสดุ

นายปิยวัชน์  คงอินทร์   
kpiyawat@wu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์  0-7567-3738
หมายเลขติดต่อภายใน 73738

หัวหน้างาน

อารี
หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ

นางอารี บริพันธ์
jaree@wu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์  0-7547-7023
หมายเลขติดต่อภายใน 77023

สุภาวดี
รักษาการแทนหัวหน้างานจัดหาพัสดุ

นางสุภาวดี  โชติอัคคี
psupawad@wu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์  0-7567-3733
หมายเลขติดต่อภายใน 73733

วรรณา
รักษาการแทนหัวหน้างานคลังพัสดุ

นางสาววรรณา มัคราช
mwanna@wu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์  0-7567-3779
หมายเลขติดต่อภายใน 73779

งานบริหารทั่วไปและธุรการ

อารี
นางอารี บริพันธ์ jaree@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7547-7023
ภารกิจหลัก 

1. งานระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติด้านพัสดุ
2. งานวิชาการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. งานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ/แบบพัสดุ /Spec.ครุภัณฑ์ประจำตำแหน่ง
4. ฐานข้อมูลราคาพัสดุ / รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ตาม/นอกบัญชีราคามาตรฐาน
5. งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานพัสดุ
6. งานพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไปและธุรการ

วลีรัตน์
นางสาววลีรัตน์ กองสวัสดิ์ kwaleera@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3737
ภารกิจหลัก

1. งานแผนจัดซื้อจัดจ้าง/แผนปฏิบัติการ
2. งานติดตาม รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
3. งานควบคุม ประเมินประสิทธิภาพงานจัดหาและงานทั่วไป
4. งานกันเหลื่อมปีงบประมาณ
5. งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
6. งานงบประมาณ/งานโครงการ
7. งานเว็บไซต์

สุจิตรา
นางสาวสุจิตรา ไพนุพงศ์ psujidtr@wu.ac.th

พนักงานธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3732
ภารกิจหลัก

1. งานรับ-ส่งเอกสารผ่านระบบ DOMS
2. งานรับส่งเอกสารจากต้นเรื่องภายในหน่วยงาน
3. งานทะเบียนสัญญา
4. งานธุรการอื่นๆ

 

สุพัตรา
นางสาวสุพัตรา  มีแสง suphattra.me@wu.ac.th

พนักงานธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7547-7020
ภารกิจหลัก

1. งานจัดทำทะเบียนและส่งคืนหลักประกันสัญญา
2. งานเสนอแฟ้มเอกสารตรวจรับพัสดุ
3. งานเอกสารรายงานผลจัดซื้อ/จ้าง กรณีเร่งด่วน
4. งานรับเอกสารจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
5. ผู้ดูแล Facebook Fanpage 
6. งานธุรการอื่นๆ

ปิยะนงค์
นางสาวปิยะนงค์  นิลกรรณ์ piyanong.ni@wu.ac.th

พนักงานธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7547-7021
ภารกิจหลัก

1. งานจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
2. งานรับ-ส่งเอกสารงานไปรษณีย์
3. งานออกแบบควบคุมและบันทึกผลการปฏิบัติงานทั่วไป
4. งานบันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม)
5. งานเบิกวัสดุกลาง
6. งานธุรการอื่น

งานจัดหาพัสดุ

สุภาวดี
นางสุภาวดี  โชติอัคคี psupawad@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3733
ภารกิจหลัก

1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์
2. งานจัดจ้างปรับปรุง/ก่อสร้าง งานจ้างเหมาบริการ
3. งานตรวจรับพัสดุ
4. งานพัฒนาระบบงานจัดหา

อาจินต์
นางสาวอาจินต์ วรินทรเวช warchin@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3792
ภารกิจหลัก

1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
2. งานจัดจ้างปรับปรุง/ก่อสร้าง
3. งานตรวจรับพัสดุ

ณรงค์
นายณรงค์ ปิยะกาญจน์ pnarong@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3781
ภารกิจหลัก

1. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานจัดซื้อหนังสือ ตำรา วารสาร 
3. งานตรวจรับพัสดุ

ศิราณีย์
นางสาวศิราณีย์ กาฬจันโท ksiranee@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3794
ภารกิจหลัก

1. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานดูแลระบบการถ่ายเอกสาร  
3. งานจ้างเหมาบริการ 
4. งานตรวจรับพัสดุ 

วิมลรัศมิ์
นางวิมลรัศมิ์ สายพรหม cwilai@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3793
ภารกิจหลัก

1. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานจัดจ้างปรับปรุงก่อสร้าง  
3. งานตรวจรับพัสดุ 

ปราณี
นางปราณี จันทร์เอียด ppranee@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3778
ภารกิจหลัก

1. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน พ.7 
3. งานตรวจรับพัสดุ 

ศุภรัตน์
นางศุภรัตน์  ปราโมทย์อนันต์ suparat.le@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-7547-7022
ภารกิจหลัก

1. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานจ้างเหมาบริการ
3. งานตรวจรับพัสดุ 

รัตนาพร
นางสาวรัตนาพร  ทศพล rattanaporn.to@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3735
ภารกิจหลัก

1. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานตรวจรับพัสดุ 

กนกวรรณ
นางสาวกนกวรรณ อุ้มชู kanokwan.au@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3736
ภารกิจหลัก

1. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานตรวจรับพัสดุ 

ปัทมา
นางสาวปัทมา จันทรไพฑูรย์ pattama.jn@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-7547-7026
ภารกิจหลัก

1. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. งานตรวจรับพัสดุ 

ภาพบุคลากร
นางสาวสุนิสา โคจีจุล sunisa.kh@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3731
ภารกิจหลัก

1. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์/งานจ้างเหมาบริการ
2. งานตรวจรับพัสดุ 

งานคลังพัสดุ

วรรณา
นางสาววรรณา มัคราช mwanna@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3779
ภารกิจหลัก

1. งานซ่อมแซมพัสดุ
2. งานซื้อ/จ้างซ่อมแซมพัสดุ
3. งานรับคืนพัสดุ
4. งานวางแผนและจัดซื้อพัสดุประจำตำแหน่ง
5. งานหัวหน้างานคลังพัสดุ 

สายทิพย์
นางสายทิพย์ คงทน csaitip@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-7547-7024
ภารกิจหลัก

1. งานทะเบียนทรัพย์สิน
2. งานกำหนดรหัส Activity Type และรหัส Asset ในระบบ SAP
3. งานรับบริจาคพัสดุ 

วิภาพร
นางวิภาพร พลหาญ hwipapor@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3780
ภารกิจหลัก

1. งานตรวจสอบพัสดุประจำปี
2. งานควบคุมทรัพย์สินก่อนสิ้นสุดระยะรับประกัน 
3. งานบันทึกประวัติทรัพย์สินในระบบ SAP (กรณีปรับปรุงข้อมูลจากการตรวจสอบพัสดุประจำปี) 

นายธิติวุฒิ ชูระมาน
นายธิติวุฒิ ชูระมาน thitiwut.co@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-7547-7025
ภารกิจหลัก

1. งานจำหน่ายพัสดุ 
2. งานบันทึกประวัติทรัพย์สินในระบบ SAP
3. งานควบคุมคลังพัสดุและการเบิกจ่ายพัสดุประจำตำแหน่ง 

บุคลากร
นายปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์ prungpan.pa@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3723
ภารกิจหลัก

1. งานควบคุมทรัพย์สินตามทะเบียน
2. งานจัดทำทะเบียนใบเบิกทรัพย์สินของหน่วยงานแยกตามผู้ดูแลพัสดุประจำเดือน
3. งานตรวจสอบภาระผูกพันกรณีผู้ดูแลพัสดุประจำหน่วยงานลาออก เกษียณ ย้ายหน่วยงาน และเสียชีวิต
4. งานบันทึกประวัติทรัพย์สินในระบบ SAP (กรณีปรับปรุงข้อมูลจากการตรวจสอบพัสดุประจำปี)

ปิยรัตน์
นางสาวปิยรัตน์  ทินกร piyarat.ti@wu.ac.th

พนักงานธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3722
ภารกิจหลัก

1. งานสำเนาสัญญา
2. งานบันทึกประวัติทรัพย์สินในระบบ SAP