2.แบบควบคุมความถูกต้องของใบขอซื้อขอจ้าง (PR) ปรับตาม ว845

การจัดทำเอกสารประกอบใบขอซื้อขอจ้าง (PR)  หน่วยงานสามารถดำเนินการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและวงเงินงบประมาณ ดังนี้ 
(ปรับปรุงตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว845)

1-แบบควบคุมความถูกต้องวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท 

2-แบบควบคุมความถูกต้องวิธีเฉพาะเจาะจง เกิน 100,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

3-แบบควบคุมความถูกต้องวิธีเฉพาะเจาะจง เกิน 500,000 บาท มาตรา 56 (2) ก

4-แบบควบคุมความถูกต้องวิธีเฉพาะเจาะจง เกิน 500,000 บาท มาตรา 56 (2) ค

5-แบบควบคุมความถูกต้องวิธีคัดเลือกเกิน 500,000 บาท

6-แบบควบคุมความถูกต้องวิธีคัดเลือกเกิน 500,000 บาท มาตรา 56 (1) ก

7-แบบควบคุมความถูกต้องวิธี-e-bidding เกิน 500,000 บาท

8-แบบควบคุมความถูกต้องวิธีำ-e-market.เกิน 500,000 มีกำหนดใน e-catalog

 

 


———————————————————–
รายการที่อยู่ระหว่างทบทวนเพื่อยกเลิกการใช้งาน

pdf แบบบันทึกผลการออกตรวจงานจ้าง

แบบรายงานขอซื้อขอจ้างแนบ แบบ พ7-1 (ล่าสุด)

pdf รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พรบ พ.7

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พรบ พ.7

pdf รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พรบ พ.7-1

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พรบ พ.7-1

pdf เอกสารแนบใบขอซื้อ-จ้าง

 เวียนรายละเอียดการกำหนดรายละเอียดแต่ละวิธี ซื้อ 57

 เวียนรายละเอียดการกำหนดรายละเอียดแต่ละวิธี จ้าง 57

pdf แบบ พ.1

pdf แบบ พ.2 (สอบราคา)

pdf แบบ พ.2 (ประกวดราคา)

pdf แบบ พ.2 (คัดเลือก)

pdf แบบ พ.2 (พิเศษ)

pdf แบบ พ.3 ใบสั่งซื้อ

pdf แบบ พ.4 ใบสั่งจ้าง

pdf แบบ พ.5 ใบตรวจรับพัสดุ

pdf แบบ พ.6 รายงานตรวจการจ้าง-ตรวจรับงาน

pdf แบบ พ.7 ราคาไม่เกิน 20,000

pdf แบบ พ.8 ใบเบิกพัสดุ

pdf แบบ พ.9 ใบยืมคืน-ขนย้ายพัสดุ

pdf แบบ พ.10 ใบแจ้งซ่อมแซมพัสดุ

pdf แบบ พ.11 ใบนำส่งเอกสารจัดซื้อ-จ้าง

pdf แบบ พ.12 แบบประเมินผู้ขาย-ผู้รับจ้าง กรณีออกใบสั่งซื้อ-จ้าง

pdf แบบ พ.13 แบบประเมินผู้ขาย-ผู้รับจ้าง กรณีทำสัญญา

pdf แบบ พ.14 แบบรายงานผลการจัดซื้อ-จ้าง

pdf แบบ พ.15 แบบตารางประมาณราคา

pdf แบบ พ.17 แจ้งผลการตรวจรับพัสดุ

pdf แบบ พ.18 แจ้งผลการตรวจการจ้าง

pdf แบบ พ.19 ใบขอสร้างซัพพลายเออร์

pdf แบบ พ.20 แจ้งกำหนดการซ่อมแซมครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง

pdf แบบ พ.21 รายชื่อผู้มาขอรับ-ซื้อ แบบสอบราคา-ประกวดราคา

pdf แบบ พ.22 ใบขอตั้งรหัสพัสดุ

pdf แบบ พ.28 ใบขอจำหน่ายพัสดุ

pdf แบบ พ.29 แบบติดตามการคืนพัสดุ

 แบบ พ.64 ควบคุมความถูกต้องของเอกสาร ใบขอซื้อ/จ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์

  แบบ พ.65 ควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อจ้างงานปรับปรุง/ก่อสร้าง

pdf แบบ พ.82 ใบขอโอนย้ายรายการทรัพย์สิน

 แบบ พ.84 หนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

 แบบ พ.85 หนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีเร่งด่วน ปรับปรุง#1