แบบควบคุมความถูกต้องของใบขอซื้อ/จ้าง(PR)และที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุงใหม่

แบบควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ/จ้าง (PR) และแบบเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องฉบับปรับปรุงใหม่

แบบควบคุมความถูกต้อง
1- แบบควบคุมความถูกต้องวิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 100,000 บาท
2- แบบควบคุมความถูกต้องวิธีเฉพาะเจาะจงเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
3- แบบควบคุมความถูกต้องวิธีเฉพาะเจาะจงเกิน 500,000 บาท มาตรา 56(2)(ก)
4- แบบควบคุมความถูกต้องวิธีเฉพาะเจาะจงเกิน 500,000 บาท มาตรา 56(2) (ค)
5- แบบควบคุมความถูกต้องวิธีคัดเลือกเกิน 500,000 บาท
6- แบบควบคุมความถูกต้องวิธีคัดเลือกเกิน 500,000 บาท มาตรา 56(1)(ก)
7- แบบควบคุมความถูกต้องวิธี e-bidding เกิน 500,000 บาท
8- แบบควบคุมความถูกต้องวิธี e-market เกิน 500,000 มีกำหนดใน e-catalog

แบบบันทึก/คำสั่ง/อื่นๆ
9- แบบบันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลร่างขอบเขตงาน
10- แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน-ราคากลาง
11- แบบบันทึกข้อความขออนุมัติร่างขอบเขตงาน
12- แบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
13- แบบเอกสารข้อมูลส่วนบุคคล


แบบร่างขอบเขตของงาน
งานซื้อ
14- แบบร่างขอบเขตงานซื้อวิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 100,000 บาท
15- แบบร่างขอบเขตงานซื้อวิธีเฉพาะเจาะจงเกิน 100,000 บาทไม่เกิน 500,000 บาท
16- แบบร่างขอบเขตงานซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ค)
17- แบบร่างขอบเขตงานซื้อวิธีคัดเลือก (ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2564)
18- แบบร่างขอบเขตงานซื้อวิธี e-bidding  (ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2564)
19- แบบร่างขอบเขตงานซื้อวืธี e-market

งานจ้าง
20- แบบร่างขอบเขตงานจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 100,000 บาท
21- แบบร่างขอบเขตงานจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงเกิน 100,000 บาทไม่เกิน 500,000 บาท
22- แบบร่างขอบเขตงานจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
23- แบบร่างขอบเขตงานจ้างวิธีคัดเลือก (ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2564)
24- แบบร่างขอบเขตงานจ้างวิธี e-bidding  (ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2564)

 


———————————————————–
รายการที่อยู่ระหว่างทบทวนเพื่อยกเลิกการใช้งาน

pdf แบบบันทึกผลการออกตรวจงานจ้าง

แบบรายงานขอซื้อขอจ้างแนบ แบบ พ7-1 (ล่าสุด)

pdf รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พรบ พ.7

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พรบ พ.7

pdf รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พรบ พ.7-1

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พรบ พ.7-1

pdf เอกสารแนบใบขอซื้อ-จ้าง

 เวียนรายละเอียดการกำหนดรายละเอียดแต่ละวิธี ซื้อ 57

 เวียนรายละเอียดการกำหนดรายละเอียดแต่ละวิธี จ้าง 57

pdf แบบ พ.1

pdf แบบ พ.2 (สอบราคา)

pdf แบบ พ.2 (ประกวดราคา)

pdf แบบ พ.2 (คัดเลือก)

pdf แบบ พ.2 (พิเศษ)

pdf แบบ พ.3 ใบสั่งซื้อ

pdf แบบ พ.4 ใบสั่งจ้าง

pdf แบบ พ.5 ใบตรวจรับพัสดุ

pdf แบบ พ.6 รายงานตรวจการจ้าง-ตรวจรับงาน

pdf แบบ พ.7 ราคาไม่เกิน 20,000

pdf แบบ พ.8 ใบเบิกพัสดุ

pdf แบบ พ.9 ใบยืมคืน-ขนย้ายพัสดุ

pdf แบบ พ.10 ใบแจ้งซ่อมแซมพัสดุ

pdf แบบ พ.11 ใบนำส่งเอกสารจัดซื้อ-จ้าง

pdf แบบ พ.12 แบบประเมินผู้ขาย-ผู้รับจ้าง กรณีออกใบสั่งซื้อ-จ้าง

pdf แบบ พ.13 แบบประเมินผู้ขาย-ผู้รับจ้าง กรณีทำสัญญา

pdf แบบ พ.14 แบบรายงานผลการจัดซื้อ-จ้าง

pdf แบบ พ.15 แบบตารางประมาณราคา

pdf แบบ พ.17 แจ้งผลการตรวจรับพัสดุ

pdf แบบ พ.18 แจ้งผลการตรวจการจ้าง

pdf แบบ พ.19 ใบขอสร้างซัพพลายเออร์

pdf แบบ พ.20 แจ้งกำหนดการซ่อมแซมครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง

pdf แบบ พ.21 รายชื่อผู้มาขอรับ-ซื้อ แบบสอบราคา-ประกวดราคา

pdf แบบ พ.22 ใบขอตั้งรหัสพัสดุ

pdf แบบ พ.28 ใบขอจำหน่ายพัสดุ

pdf แบบ พ.29 แบบติดตามการคืนพัสดุ

 แบบ พ.64 ควบคุมความถูกต้องของเอกสาร ใบขอซื้อ/จ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์

  แบบ พ.65 ควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อจ้างงานปรับปรุง/ก่อสร้าง

pdf แบบ พ.82 ใบขอโอนย้ายรายการทรัพย์สิน

 แบบ พ.84 หนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

 แบบ พ.85 หนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีเร่งด่วน ปรับปรุง#1

Facebook Comments Box