โครงสร้างบุคลากร

ส่วนพัสดุมีอัตรากำลัง จำนวน 20 อัตรา
โครงสร้างการบริหารงาน   3 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไปและธุรการ  งานจัดหา และงานคลังพัสดุ
ดัง File แนบ  …โครงสร้างบุคลากร

Facebook Comments