โครงสร้างส่วนพัสดุ

ดร.มงคล ธีระนานนท์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
ดร.มงคล ธีระนานนท์ 

หัวหน้าส่วนพัสดุ

รักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัสดุ 
นายปิยวัชน์ คงอินทร์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ
นางอารี  บริพันธ์

รักษาการหัวหน้างานจัดหาพัสดุ

รักษาการแทนหัวหน้างานจัดหาพัสดุ
นางสุภาวดี โชติอัคคี

วรรณา

รักษาการแทนหัวหน้างานคลังพัสดุ
นางสาววรรณา มัคราช

บุคลากรส่วนพัสดุ

นางสาววลีรัตน์ กองสวัสดิ์ 

สุจิตรา ไพนุพงศ์

นางสาวสุจิตรา ไพนุพงศ์

อาจินต์ วรินทรเวช

นางสาวอาจินต์ วรินทรเวช

ณรงค์ ปิยะกาญจน์

นายณรงค์ ปิยะกาญจน์

วิภาพร

นางวิภาพร  พลหาญ

สายทิพย์ คงทน

นางสายทิพย์ คงทน

สุพัตรา มีแสง

นางสาวสุพัตรา มีแสง

ปิยะนงค์ นิลกรรณ์

นางสาวปิยะนงค์ นิลกรรณ์

ปราณี จันทร์เอียด

นางปราณี จันทร์เอียด

ศิราณีย์ กาฬจันโท

นางสาวศิราณีย์ กาฬจันโท

ฐิติวุฒิ

นายฐิติวุฒิ  ชูระมาน

ปิยรัตน์ ทินกร

นางสาวปิยรัตน์ ทินกร

วิมลรัศมิ์ สายพรหม

นางวิมลรัศมิ์ สายพรหม

รัตนาพร ทศพล

นางสาวรัตนาพร ทศพล

ศุภรัตน์ ปราโมทย์อนันต์

นางศุภรัตน์ ปราโมทย์อนันต์

กนกวรรณ อุ้มชู

นางสาวกนกวรรณ อุ้มชู

ปัทมา

นางสาวปัทมา จันทรไพฑูรย์