โครงสร้างบุคลากร

ส่วนพัสดุมีอัตรากำลัง จำนวน 19 อัตรา
โครงสร้างการบริหารงาน   3 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไปและธุรการ  งานจัดหา และงานคลังพัสดุ
(อยู่ระหว่างสรรหา 1 อัตรา)

 

Facebook Comments Box